ඔබ මෙම වෙබ් අඩවියේ ගුරුවරයෙකු ලෙස ලියා පදිංචි වීමෙන් පසුව ඔබට දහම් පාසල් සදහා අවශ්‍ය ප්‍රශ්න පත්‍ර අන්තර්ජාලයෙන් පිළිතුරු ලිවීමට හැකි අයුරින් සැකසීමට සිදු වේ.

පහත ආකාරයෙන් ඔබට අප ගෙවීම් කරනු ලැබේ.

01. කෙටි ප්‍රශ්න 40 කින් යුක්ත එක ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සදහා රු. 25/= ක් ගෙවනු ලැබේ.

02. විචාර ප්‍රශ්න 20 කින් යුතු ප්‍රශ්න පත්‍ර 1 කට රැ. 15/= ක් ගෙවනු ලැබේ.

03. අප වෙබ් අඩවියේ ඇති අනෙකුත් සුවිශේෂී පහසුකම් භාවිත කොට නිර්මාණාත්මකව සකසන ප්‍රශ්න 20 කින් යුතු ප්‍රශ්​න පත්‍ර සදහා රු.40 ක් ගෙවනු ලැබේ.

(සැ.යු. – 1) සිංහල යුනිකෝඩ් භාවිතයෙන් ටයිප් කල යුතුය. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ නිවරදි බාවය සහ ගුණාත්මක බව පවත්වාගැනීම තුලින් ඔබට සිදුකරනු ලබන ගෙවීම ඉහල නංවාගත හැකිය. ඔබ ලියා පදිංචි වී ප්‍රශ්න පත්‍රය නිර්මාණය කිරීමට ප්‍රථම 0718284753 අංකයට ඇමතුමක් ලබා දී එම විෂයට එම පංතියට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍රය දැනටමත් සම්පුර්ණ වී ඇත්දැයි විමසන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රය සකසා අවසන් වූ පසු එය අධීක්ෂණය කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබ ලබා දෙන ජංගම දුරකථන අංකයකට ඔබ ඉපැයූ මුදල සැනෙකින් ලැබෙනු ඇත.