අට්ඨකථා ග්‍රන්ථ මාලාව – සූත්‍ර පිටකය

Home/අට්ඨකථා/අට්ඨකථා ග්‍රන්ථ මාලාව – සූත්‍ර පිටකය

අට්ඨකථා ග්‍රන්ථ මාලාව – සූත්‍ර පිටකය

සයිමන් හේවාවිතාරණ භාරය මගින් මුද්‍රිත පාලි අට්ඨකථා ග්‍රන්ථ මාලාව

විසුද්ධිමාර්ගය

දීඝනිකායට්ඨකථා

මජ්ඣිමනිකායට්ඨකථා

සංයුත්තනිකායට්ඨකථා

අඞ්ගුත්තරනිකායට්ඨකථා

ඛුද්දකනිකායට්ඨකථා

By |2019-07-13T09:44:14+00:00July 13th, 2019|අට්ඨකථා|0 Comments

Leave A Comment