පාලි

Home » පාලි
පාලි 2018-05-31T00:11:53+00:00

පාලි භාෂාවට අදාළ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ නිර්දිෂ්ඨ ග්‍රන්ථ

විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න  පෙළ පොත නව සංස්කරණය  2017 මධ්‍යවාරය
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න   පෙළ පොත නව සංස්කරණය  2017 මධ්‍යවාරය
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න  පෙළ පොත නව සංස්කරණය 2017 මධ්‍යවාරය
 ධම්මපදට්ඨ කථා
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න  පෙළ පොත නව සංස්කරණය 2017 මධ්‍යවාරය
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න  පෙළ පොත නව සංස්කරණය  2017 මධ්‍යවාරය
 ඛුද්දක නිකාය 
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න  මහා වග්ගපාලි – මහාඛන්ධකය
 බ්‍රාහ්මණ සංයුත්තය
ජාතකට්ඨ කතා – කුලාවක වග්ගය
 ධම්මපදය 1-10 වග්ග
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න 2017  මජ්ඣිම නිකාය
 ථේර ගාථා – 7-8-9-10 නිපාත
 පාලි ථූපවංශය
 තේලකාටාහ ගාථා
 පාලි වංශකතා සාහිත්‍ය
 පාලි සාහිත්‍ය
 පාලි සාහිත්‍යයේ ඉතිහාසය
 බෞද්ධ සාහිත්‍ය
 ලංකා පාලි සාහිත්‍ය
 ත්‍රිපිටක පරීක්ෂණය
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න  දීඝ නිකාය ( සුත්‍ර තුනයි)
 විනය විනිච්චය
 සුත්ත නිපාත උරග වග්ග
 විසුද්ධි මග්ග 1-2-3-4-5
 අභිධම්මත්ථ සංගහ
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න  දීඝනිකාය – සිගාලකසුත්ත (සිගාලෝවාද සුත්ත)
 ධම්මපද – පණ්ඩිතවග්ග
ජාතකට්ඨකථා – මහාසුපින ජාතකය
පාලි සාහිත්‍යය – 1,2, පරිච්චේදය  හා 3 පරිච්චේදය
 කොසොල් සිහින වර්ණනාව
විෂය නිර්දේශය  පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම්  ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න  චුල්ලවග්ගපාළි – උපජ්ඣාය – සද්ධිවිහාරිකවත්ත
 අපදානපාළි – වක්කලී ථේරාපදාන
 මහාවංස – 11 පරිච්ෙඡ්දය
 පාලි සාහිත්‍යය – 8 සහ 9 පරිච්ෙඡ්ද
 කොසොල් සිහින වර්ණනාව
error: කොපි කල නොහැක. අවශ්‍ය දත්ත ලබාගැනීමට අමතන්න. - 0779922151