පිරිවෙන් සේවයේ ඔබටත් මරණාධාර

Home » පුවත් » පිරිවෙන් සේවයේ ඔබටත් මරණාධාර

පිරිවෙන් සේවයේ ඔබටත් මරණාධාර ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් ක්‍රියාත්මක වෙයි. සිමා සහිත අධ්‍යාපන සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ණය දෙන සමිතිය මගින් මෙය ක්‍රියාත්මක වන අතර අදම ලියා පදිංචි වි සිටීම වඩාත් යෝග්‍ය වෙයි.


මේ ලිපිය ගැන ඔබේ අදහස් ලියන්න

error: කොපි කල නොහැක. අවශ්‍ය දත්ත ලබාගැනීමට අමතන්න. - 0779922151