කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්

Home » කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්
කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන් 2018-06-11T18:44:58+00:00

අනු අංකයලි. අංකයපිරිවෙණ සහ ලිපිනයපරිවේනාධිපතිදු.කථනවිද්‍යුත්කලාපය
1ඊඩි/1/8/1/කළු/01කළු/ශ‍්‍රි ධර්මපාල මහ පිරිවෙන බෙල්ලනපූජ්‍ය අලුත්ගම ධම්මපාල හිමි714410249
2ඊඩි/1/8/1/කළු/02කළු/ සිරිනිවාස විද්‍යායතන පිරිවෙන වලගෙදරපූජ්‍ය ඌරගහ සිරිධම්ම නා හිමි714410725
3ඊඩි/1/8/1/කළු/03කළු/ විද්‍යාරාජ මූලික පිරිවෙන ගොරකාපොළ, පානදුරපූජ්‍ය ටී . රතනසිරි හිමි714445406
4ඊඩි/1/8/1/කළු/04කළු/ ශ‍්‍රී ධර්මගුප්ත මූලික පිරිවෙන පයාගල, දකුණපූජ්‍ය කඹුරුපිටියේ මුනින්දවංශ හිමි717693412
5ඊඩි/1/8/1/කළු/05කළු/ ක්‍ෂේත‍්‍රාරාම මහ පිරිවෙන කන්දේවිහාරය, අළුත්ගමපූජ්‍ය මාගල රාහුල හිමි717511453
6ඊඩි/1/8/1/කළු/06කළු/ශ‍්‍රී පුර්වාරාම ධර්මවිජය මූලික පිරිවෙන, දකුණු කළුතරපූජ්‍ය මෙදේරිපිටියේ රාහුල හිමි713362006
7ඊඩි/1/8/1/කළු/07කළු/ප‍්‍රවචනෝදය මහ පිරිවෙන මොල්ලියගොඩ, වාද්දුවපූජ්‍ය තල්පිටියේ ධම්මරතන හිමි714401214
8ඊඩි/1/8/1/කළු/09කළු/ නාලන්දා විද්‍යායතන පිරිවෙන කුඩාඋඩුව, හොරණපූජ්‍ය ඉංගිරියේ උදිත හිමි342254482
9ඊඩි/1/8/1/කළු/10කළු/ ශ‍්‍රී සෞගත විද්‍යාල මූ. පිරිවෙන . රන්කොත් විහාරය, පානදුරපූජ්‍ය වැහිගල කස්සප හිමි773771636
10ඊඩි/1/8/1/කළු/11කළු/ ශ‍්‍රී සුමංගල විද්‍යායතන පිරිවෙන පාන්තිය, මතුගමපූජ්‍ය ඉඹුලේතැන්නේ වජිර හිමි071 - 8023207
11ඊඩි/1/8/1/කළු/12කළු/ විද්‍යාසාර විද්‍යායතන පිරිවෙන කළුතර - උතුරපූජ්‍ය එළමල්පොත පඤ්ඤාතිස්ස හිමි342229274
12ඊඩි/1/8/1/කළු/13කළු/ සද්ධර්මාකර විද්‍යායතන පිරිවෙන පිංවත්ත, පානදුරපූජ්‍ය කොහොලානේ වසුබන්‍ධු හිමි714511906
13ඊඩි/1/8/1/කළු/14කළු/ ග‍්‍රන්ථාකාර මූලික පිරිවෙන තෙබුවනපූජ්‍ය තෙබුවන පේමීන්ද හිමි718023356
14ඊඩි/1/8/1/කළු/15කළු/ ප‍්‍රතිරාජ මහ පිරිවෙන අගලවත්තපූජ්‍ය පිඹුරේ සෝමරතන හිමි718023191
15ඊඩි/1/8/1/කළු/16කළු/ශ‍්‍රී අභයරාජ මූලික පිරිවෙන නාරවිල, මතුගමපූජ්‍ය මාදම්පේ ධම්මින්ද හිමි077 - 6346280
16ඊඩි/1/8/1/කළු/18කළු/ විද්‍යාරත්න විද්‍යායතන පිරිවෙන පානදුර පාර, හොරණපූජ්‍ය ඔපල්පේ ඤාණසිරි හිමි
17ඊඩි/1/8/1/කළු/19කළු/ සිරි ඉන්ද්‍රසභ මූලික පිරිවෙන බෝපිටිය, මතුගමපූජ්‍ය පුහාඹුගොඩ විජිතනන්ද හිමි071 - 9970026
18ඊඩි/1/8/1/කළු/20කළු/ විද්‍යාරාම විද්‍යායතන පිරිවෙන මීගහතැන්නපූජ්‍ය පෑබොටුවේ අරියවිමල හිමි342284004
19ඊඩි/1/8/1/කළු/22කළු/ ධර්මාරාම මූලික පිරිවෙන දෙදියවල, වස්කඩුවපූජ්‍ය කදුරු¥වේ සුගතවංශ හිමි777307058
20ඊඩි/1/8/1/කළු/23කළු/ ශ‍්‍රී සද්ධර්මෝදය මූලික පිරිවෙන වලපොල, පානදුරපූජ්‍ය වත්තේගෙදර අරියසිරි හිමි718111989
21ඊඩි/1/8/1/කළු/24කළු/ ශ‍්‍රී ඥාණාලෝක මහ පිරිවෙන අතුර, බුලත්සිංහලපූජ්‍ය කොබවක නාලක හිමි754005603
22ඊඩි/1/8/1/කළු/25කළු/ විද්‍යාශේඛර මූලික පිරිවෙන බැල්ලපිටිය, හොරණපූජ්‍ය කොස්වානේ්් නන්දසාර හිමි718420168
23ඊඩි/1/8/1/කළු/26කළු/ ගල්ලෙන රජමහවිහාර මහ පිරි වරකාගොඩ, නෑබොඩපූජ්‍ය කිතුල්ගොඩ දේවානන්ද හිමි718074574
24ඊඩි/1/8/1/කළු/28කළු/ ශ‍්‍රී දස්සනසාර ධර්මායතන මූ පිරිබෝම්බූවල, කළුතරපූජ්‍ය දනවල චන්දවිමල හිමි718362920
25ඊඩි/1/8/1/කළු/29කළු/ සිරි සරණංකර මහ පිරි අශෝකාරාමය, කළුතරඋතුර පූජ්‍ය වැලිකල පඤ්ඤාකර හිමි034 - 2238675
26ඊඩි/1/8/1/කළු/30කළු/ සිරි නන්දන ත‍්‍රිපිටක ධර්මායතන මහ පිරි, මලේගොඩ, පයාගලපූජ්‍ය පලාතොට පඤ්ඤානන්‍ද හිමි714485375
27ඊඩි/1/8/1/කළු/31කළු/ ශ‍්‍රී විමලකිර්ති මූලික පිරිවෙන කෙසෙල්වත්ත, පානදුරපූජ්‍ය කෝංගල තිලකසෝම හිමි714401166
28ඊඩි/1/8/1/කළු/33කළු/ශ‍්‍රී විජයසෞගත මහ පිරිවෙන වලාන, පානදුරපූජ්‍ය පින්වත්තේ අනුරුද්ධ හිමි714393591
29ඊඩි/1/8/1/කළු/34කළු/ විද්‍යාවර්ධන මූලික පිරිවෙන දීපාලෝක විහාරය,ඉංගිරියපූජ්‍ය නමිබපාන සුදම්ම හිමි
30ඊඩි/1/8/1/කළු/35කළු/පාහියන් ජාත්‍යාන්තර භික්‍ෂු පුහුණු පිරිවෙන බුලත්සිංහලපූජ්‍ය උස්ගල වප්ප හිමි718548582
31ඊඩි/1/8/1/කළු/36කළු/ ශ‍්‍රී උපරතන මූලික පිරිවෙන ලෙව්වන්දුව, වැලිපැන්නපූජ්‍ය මහවැව සුගතසිරිහිමි714436891
32ඊඩි/1/8/1/කළු/37කළු/ ශ‍්‍රී ඝනානන්ද මූලික පිරිවෙන වීදාගම, බණ්ඩාරගමපූජ්‍ය වෙලචහල ජනානන් හිමි714927641
33ඊඩි/1/8/1/කළු/38කළු/ සිරි මහ මිහිදු මූලික පිරිවෙන සමුද්‍රාරාමය, වාද්දුවපූජ්‍ය හල්වතුරේ චන්දරතන හිමි
34ඊඩි/1/8/1/කළු/39කළු/ සුනන්දාරාම මූලික පිරිවෙන ඕවිටිගල, මතුගමපූජ්‍ය ඕවිටිගල සුමේධ හිමි
35ඊඩි/1/8/1/කළු/40කළු/ ශ‍්‍රී ගංගාතිලක මූලික පිරිවෙන කෙසෙල්වත්ත, පානදුරපූජ්‍ය කොටනෙලූවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි
36ඊඩි/1/8/1/කළු/41කළු/ශ‍්‍රී පුඤ්ඤාරතන මූලික පිරිවෙන කිඳෙල්පිටිය, මීල්ලෑවපූජ්‍ය පරගහකැලේ නාලක හිමි
37ඊඩි/1/8/1/කළු/42කළු/ ශ‍්‍රී ධර්මායතන භික්‍ෂු පුහුණු මූ පිරි උඩවෙල පාර, අගලවත්තපූජ්‍ය මහගම ජනානන්ද හිමි
38ඊඩි/1/8/1/කළු/43කළු/ වික‍්‍රමශීලා මහ පිරිවෙන බණ්ඩාරගමපූජ්‍ය රොටුඹ පේමරතන හිමි
39ඊඩි/1/8/1/කළු/44කළු/ සිරි සීලසුමන මූලික පිරිවෙන කළුවාමෝදර, අළුත්ගමපූජ්‍ය මොරගල්ලේ අරියවිමල හිමි
40ඊඩි/1/8/1/කළු/45කළු/ ශ‍්‍රී සරණතිස්ස මූලික පිරිවෙන මොරගහහේන, මිල්ලෑවපූජ්‍ය දිවලකඩ සද්ධාතිස්ස හිමි
41ඊඩි/1/8/1/කළු/46කළු/ විද්‍යාසෝම මූ පිරිශ‍්‍රී මහා බෝධි විහාරය, මොරොන්තුඩුවපූජ්‍ය විහාරමුල්ලේ සුමනරතන හිමි
42ඊඩි/1/8/1/කළු/47කළු/ ශ‍්‍රී පඤ්ඤානන්ද මූි පිරි මං හන්දිය, කාලවිල, බේරුවලපූජ්‍ය දාම්මල සුමන හිමි
43ඊඩි/1/8/1/කළු/48කළු/ විජයගිරි මූලික පිරි කෝරලඉම, ගෝ්නපොල හංදියපූජ්‍ය දෙනගම ඤාණින්ද හිමි
44ඊඩි/1/8/1/කළු/49කළු/ ශ‍්‍රී ධම්මාලෝක මූලික පිරිවෙන රැුටියල, ගෝවින්නපූජ්‍ය මොරපිටියේ ධම්මතිලක හිමි
45ඊඩි/1/8/1/කළු/50කළු/ශ‍්‍රී ධම්මරතන මූ පිරිශ‍්‍රී නන්දාරාමය, කඳන්හේන, හොරණපූජ්‍ය කොබවක සීවලි හිමි
46ඊඩි/1/8/1/කළු/51කළු/සිරි පේමරතන මූලික පිරිවෙන බණ්ඩාරගම

error: කොපි කල නොහැක. අවශ්‍ය දත්ත ලබාගැනීමට අමතන්න. - 0779922151