අන්තර් කළාප දෙවන වටයේ ප්‍රශ්න – කළුතර

Home » පුවත් » අන්තර් කළාප දෙවන වටයේ ප්‍රශ්න – කළුතර

ප්‍රශ්න පත්‍රවල අන්තර්ගතය පිළිබද විමසීම් ඒ ඒ විෂය භාර ගුරු උපදේශක වරයාගෙන් විමසා දැනගැනීමට කාරුණික වන්න. 


සංස්කෘත

සංස්කෘත  1,2,3,4,5  වසර

DOWNLOAD

සිංහල

සිංහල 1,2,3,4,5  වසර

DOWNLOAD

පාලි 

පාලි  1 වසර

DOWNLOAD

පාලි 2 වසර

DOWNLOAD

පාලි 3 වසර

DOWNLOAD

පාලි 4 වසර

DOWNLOAD

පාලි 5 වසර

DOWNLOAD
By | 2018-06-09T09:39:56+00:00 June 5th, 2018|තරග, පුවත්|0 Comments

මේ ලිපිය ගැන ඔබේ අදහස් ලියන්න

error: කොපි කල නොහැක. අවශ්‍ය දත්ත ලබාගැනීමට අමතන්න. - 0779922151