පිංතුර

Home » පිංතුර
පිංතුර 2018-06-18T17:04:40+00:00

අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය – පස්වන දිනය

අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය – සිව්වන දිනය – කවි මඩුව

අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය – සිව්වන දිනය

අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය – තෙවන දිනය

අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය – දෙවන දිනය

අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය – පළමු දිනය

අධ්‍යාපනික ප්‍රදර්ශනය සූදානම්වෙන අපේ පොඩි හාමුදුරුවරු

අන්තර් කලාප අවසන් තරගය – කළුතර

අන්තර් කලාප තරග පවත්වමින්

කෘත්‍යාධිකාරී / පරිවේනාධිපති රැස්වීම – වික්‍රමශිලා පිරිවෙණ  – බණ්ඩාරගම

අන්තර් කලාප තරග පවත්වමින්

error: කොපි කල නොහැක. අවශ්‍ය දත්ත ලබාගැනීමට අමතන්න. - 0779922151