අපිට කතා කරන්න

Home » අමතන්න
අමතන්න 2018-05-23T08:20:28+00:00
පුජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති හිමි
පුජ්‍ය බලගොඩ අමරජෝති හිමි පළාත් සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ(පිරිවෙන්)
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
0714809845
පුජ්‍ය තලංගල්ලේ රතන හිමි
පුජ්‍ය තලංගල්ලේ රතන හිමි පරිගණක ගුරු උපදේශක (පිරිවෙන්)
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
07186466188 | 0771325556
බි. එල්. නලීන් ඉන්දික
බි. එල්. නලීන් ඉන්දික සම්බන්ධිකරණ ගුරු උපදේශක (පිරිවෙන්)
කළුතර දිස්ත්‍රික්කය
0711812912

ඔබේ අදහස් අපිට ලියන්න

error: කොපි කල නොහැක. අවශ්‍ය දත්ත ලබාගැනීමට අමතන්න. - 0779922151