තරග ප්‍රතිඵල

Home » පුවත් » තරග ප්‍රතිඵල

ජාතික පිරිවෙන් දින සැමරුම – කළුගංතොට පිරිවෙන් පුනරුදය  2018 

දැනුම මිනුම තරගාවලිය – පුර්ව අවසාන වටයේ ප්‍රතිඵල 

කළුතර කලාපය 

ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
බලන්ගොඩ ඉන්ද්‍රජෝති හිමිධර්මවිජය පිරිවෙන, කළුතර155100501
කිරිඉබ්බන්වැවේ සමිතරතන හිමිසෞගත විද්‍යාලය පිරිවෙන, රන්කොත් විහාරය155100501
නාමල්ගම සෝරත හිමික්‍රේෂත්‍රාරාම මහ පිරිවෙන, කන්දෙ විහාරය, අළුත්ගම148--2
තරුන් සිතුමිණශ්‍රි විමලකීර්ති මූලික පිරිවෙන, කෙසෙල්වත්ත142--3
පරකඩුවේ ධම්මාරාම හිමිසිරි සීලසුමන මූලික පිරිවෙන, කළුවාමෝදර- අළුත්ගම140--4
බුද්ධව අරියවංශ හිමිසිරි මහමිහිදු පිරිවෙන, වාද්දුව140--4
මලබොඩ අසිත හිමිසරණංකර මහ පිරිවෙන, අශෝකාරාමය-කළුතර උතුර140--4
කෙළින්කන්දේ ධම්මා වාස හිමිග්‍රන්ථාකර පිරිවෙන, තෙඹුවන140--4
මාවිට රතන හිමිප්‍රවචනෝදය මහ පිරිවෙන -මොල්ලිගොඩ135--5
දිඹුල්කැටියේ සුගතවංශ හිමිධර්මාරාම පිරිවෙන, දෙදියවල130--6
අගුණකොළපැලැස්සේ සුගතෙස්න හිමිවිද්‍යාරාජ පිරිවෙන, පානදුර120--7
බණ්ඩාරවෙල සුසිත හිමිශ්‍රි විජය සෞගත විද්‍යාලය පිරිවෙන, වලාන-පානදුර120--7
මොණරාගල පඤ්ඤසාර හිමිසිරිනන්දන ධර්මායතන මහ පිරිවෙන- මලේගොඩ118--8
මවුගහපිටියේ පඤඤානන්ද හිමිවිද්‍යාසෝම පිරිවෙන, මොරොන්තුඩුව90--9
රොටුඹ ජිනානන්ද හිමිධර්මගුප්ත පිරිවෙන, පයාගල70--10
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටය
ටී. සුදස්සන හිමිධර්මවිජය පිරිවෙන, කළුතර150881
ඒ. සුමනධම්ම හිමිප්‍රවචනෝදය මහ පිරිවෙන , මොල්ලිගොඩ150632
යූ. ඤාණසීහ හිමිශ්‍රි විමලකිත්ති පිරිවෙන, කෙසෙල්වත්ත148-3
ඊ. පඤ්ඤාරාම හිමිසිරි සීලසුමන මූලික පිරිවෙන, කළුවාමෝදර- අළුත්ගම140-4
කේ. ජිනවංශ හිමිශ්‍රි විජය සෞගත විද්‍යාලය පිරිවෙන, වලාන-පානදුර140-4
ආර්.එම්. කවිඳු ගයන්තක්ෂේත්‍රාරාම මහ පිරිවෙන -කන්දෙ විහාරය, අළුත්ගම130-5
බී.සීවලි හිමිසෞගත විද්‍යාලය පිරිවෙන, රන්කොත් විහාරය128-6
එම්.විමලසේන හිමිවිද්‍යාරාජ පිරිවෙන, පානදුර128-6
ඩි. සීවලී හිමිධර්මාරාම පිරිවෙන, දෙදියවල128-6
ආර්. රතනවංශ හිමිසිරිනන්දන ත්‍රිපිටක ධර්මායතන මහ පිරිවෙන, මලේගොඩ123-7
පී සමිතසිරි හිමිශ්‍රි සද්ධර්මෝදය මූලික පිරිවෙන, වල්පොළ120-8
ආර්. ඉන්ද්‍රසිරි හිමිසිරි මහ මිහිඳු පිරිවෙන, වාද්දුව118-9
ජී.අරියකිත්ති හිමිදස්සනසාර ධර්මවිජය පිරිවෙන, බෝම්ඹුවල110-10
බී. සුමෝධ හිමිවිද්‍යාසෝම පිරිවෙන, මොරොන්තුඩුව90-11
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටය
පූජ්‍ය හිණිදුම කළ්‍යාණවංස හිමිශ්‍රී විජයසෞගත පිරිවෙන - වලාන1501001
නදීෂ ලක්රුවන්සිරි මහ මිහිදු පිරිවෙන - වාද්දුව150902
පූජ්‍ය මාමඩලේ දීපානන්ද හිමිසිරි සරණංකර පිරිවෙන - කලූතර උතුර150803
පූජ්‍ය රජවත්තේ ඤානරංසි හිමිශ්‍රී ක්‍ෂෙත‍්‍රාරාම පිරිවෙන - කන්දේවිහාරය140-4
පූජ්‍ය හෝමාගම හේමරතන හිමිසද්ධර්මෝදය පිරිවෙන - වලපොල140-4
පසන් නදීජශ්‍රී දස්සනසාර පිරිවෙන - බෝම්බුවල110-5
පූජ්‍ය රණවර්නාවේ රතනවංස හිමිසිරි නන්දන පිරිවෙන - මලේගොඩ110-5
පූජ්‍ය කුඩා අරුක්ගොඩ සිරිසුමන මිහිප‍්‍රවචනෝදය පිරිවෙන - මොල්ලිගොඩ110-5
ලක්ෂිත හේමන්තශ්‍රී සෞගත විද්‍යාල පිරිවෙන - රන්කොත් විහාරය100-6
පූජ්‍ය දඩල්ලේ සුබෝධ හිමිශ්‍රී ධර්මවිජය පිරිවෙන - කලූතර දකූණ80-7
පූජ්‍ය මහසෙන්පුර විජිතවංස හිමිවිද්‍යාරාජ පිරිවෙන - ගොරකපොල70-8
පූජ්‍ය තිබොල්කැටියේ සුගතවංස හිමිශ්‍රී ධර්මාරාම පිරිවෙන - දෙදියවල50-9
පූජ්‍ය ගල්මත්තේ කුසලඤාන හිමිසීලසුමන පිරිවෙන - කලූවාමෝදර40-10
පූජ්‍ය ඌරුබොක්කේ ඤාණරංසි හිමිවිමලකීර්ති පිරිවෙන - පානදුර30-11
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය ඇඹිලිපිටියේ ඤාණානන්ද හිමිප‍්‍රවචනෝදය පිරිවෙන - මොල්ලිගොඩ1501001001
පූජ්‍ය බලංගොඩ ලක්ඛන හිමිශ්‍රී ධර්මවිජය පිරිවෙන - කලූතර දකූණ150100902
පූජ්‍ය බෙන්තර සුදස්සන හිමිශ්‍රී ක්‍ෂෙත‍්‍රාරාම පිරිවෙන - කන්දේවිහාරය15080-3
පූජ්‍ය මහසෙන්පුර විජිතවංශ හිමිවිද්‍යාරාජ පිරිවෙන - ගොරකපොල125--4
පූජ්‍ය රත්මලේගෙදර සුමනරතන හිමිග‍්‍රාන්ථාකර පිරිවෙන - තෙබුවන100--5
පූජ්‍ය රත්මල්ගොඩ සුමන හිමිවිද්‍යාසෝම පිරිවෙන - මොරොන්තුඩුව90--6
පූජ්‍ය මැදගම ධම්මවිනීත හිමිශ්‍රී සෞගත විද්‍යාල පිරිවෙන - රන්කොත් විහාරය75--7
පූජ්‍ය ගල්ලෑල්ලේගම ධම්මධීර හිමිශ්‍රී විජයසෞගත පිරිවෙන - වලාන60--8
පූජ්‍ය රොටුඹ ජනානන්ද හිමිධර්ම ගුප්ත පිරිවෙන - පයාගල55--9
පූජ්‍ය කෝට්ටගල සුවචමෛති‍්‍ර හිමිසිරි සීලසුමන පිරිවෙන - අලූත්ගම55--9
පූජ්‍ය දෙල්¥වේ ඤානසුමන හිමිවිමලකීර්ති පිරිවෙන - පානදුර40--10
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටය
පූජ්‍ය නේපාලයේ සිරිධම්ම හිමිග‍්‍රන්ථාකර පිරිවෙන - තෙබුවන1301001
පූජ්‍ය මඩුගහපිටියේ පඤ්ඤානන්ද හිමිවිද්‍යාසෝම පිරිවෙන - මොරොන්තුඩුව130402
ඞී. එම්. ඉෂාන් සෙව්වන්දිකක්‍ෂෙත‍්‍රාරාම පිරිවෙන - කන්දෙවිහාරය120-3
පූජ්‍ය මාමඩලේ දීපානන්ද හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන කලූතර උතුර110-4
පූජ දොඩංගොඩ යසස්සි හිමිශ්‍රී ධර්මාරාම පිරිවෙන - දෙදියවල100-5
පූජ්‍ය ඇඹිලිපිටියේ කුසලානන්ද හිමිශ්‍රී ධර්මගුප්ත පිරිවෙන - පයාගල80-6
පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල සුවිනීත හිමිශ්‍රී විජයසෞගත විද්‍යාල පිරිවෙන- වලාන80-6
කවීෂ සදරුවන්ශ්‍රී දස්සනසාර පිරිවෙන - බෝම්බුවල80-6
පූජ්‍ය ඇහැලියගොඩ පඤ්ඤාරාම හිමිසිරි සීලසුමන පිරිවෙන -අලූත්ගම80-6
පූජ්‍ය තරුන් සිතුමිණශ්‍රී විමලකීර්ති පිරිවෙන - කෙසෙල්වත්ත70-7
පූජ්‍ය පොතුවිල සුදේව හිමිශ්‍රී ධර්මවිජය පිරිවෙන - කලූතර දකුණ60-8
ආර්. ඞී. අසේල සම්පත්සිරි මහ මිහිදු පිරිවන - වාද්දුව30-9
පූජ්‍ය රත්මල්ගෙදර සුමනරතන හිමිතෙබුවන ග‍්‍රන්ථාකර පිරිවෙන20-10
ශිෂ්‍යාගේ නමපිරිවෙනලකුණුස්ථානය
පූජ්‍ය හේනේගම කල්‍යාණවංස හිමිශ්‍රී විජය සෞගත පිරිවෙන - වලාන1501
පූජ්‍ය පී. සුදේව හිමිශ්‍රී ධර්මවිජය පිරිවෙන - කලූතර දකූණ1402
පූජ්‍ය වයි. මේධානන්ද හිමිසිරි සරණංකර පිරිවෙන - කලූතර උතුර1402
පූජ්‍ය ටී. නන්දසිරි හිමිශ්‍රී ක්‍ෂෙත‍්‍රාරාම පිරිවෙන - කන්දේවිහාරය1402
පූජ්‍ය බී. බුද්ධානන්ද හිමිශ්‍රී විද්‍යාසෝම පිරිවෙන - මොරොන්තුඩුව1402
පූජ්‍ය පී. ධම්මාරාම හිමිසීලසුමන පිරිවෙන - කලූවාමෝදර1402
ඉංග්‍රීසි කථික තරගය
පූජ්‍ය වයි. මේධානන්ද හිමිසිරි සරණංකර පිරිවෙන - කලූතර උතුර151
පූජ්‍ය බී. බුද්ධානන්ද හිමිශ්‍රී විද්‍යාසෝම පිරිවෙන - මොරොන්තුඩුව112
පූජ්‍ය එම්. පඤ්ඤාසාර හිමිසිරි නන්දන පිරිවෙන - මලේගොඩ93
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුස්ථානය
I වටය
බිබිලේගම ඤාණාලෝක හිමිසරණංකර මහ පිරිවෙන, අශෝකාරාමය-කළුතර උතුර1971
සිංහපුර ධම්මාරාම හිමිශ්‍රි විජය සෞගත විද්‍යාලය පිරිවෙන, වලාන-පානදුර1952
ඌරගොඩ නන්දසුමන හිමිධර්මවිජය පිරිවෙන, කළුතර1923
බුදුරුවගලසීලවංශ හිමිධර්මාරාම පිරිවෙන, දෙදියවල1914
අටවිල්ලුවේ සුධම්ම හිමිප්‍රවචනෝදය පිරිවෙන, මොල්ලිගොඩ1905
දාපනේ ඤාණසුගත හිමිවිමලකීර්ති පිරිවෙන, කෙසෙල්වත්ත-පානදුර1866
පානදුරේ සුමතිරතන හිමිසෞගත විද්‍යාලය පිරිවෙන, රන්කොත් විහාරය1807
තිනියාවල සුනීතසිරිනන්දන ත්‍රිපිටක ධර්මායතන මහ පිරිවෙන- මලේගොඩ1758
පනාකඩුවේ දමිත හිමිධර්මගුප්ත පිරිවෙන, පයාගල1509
මාරඹ විමලජෝති හිමිසිරි මහමිහිදු පිරිවෙන, වාද්දුව14010
බෝම්ඹුවල අරියවිමල හිමිදස්සනසාර පිරිවෙන, බෝම්ඹුවල14010
කැටපල දමිත හිමික්‍රේෂත්‍රාරාම මහ පිරිවෙන -කන්දෙ විහාරය, අළුත්ගම14010
මාලේවල සුචරිත හිමිසිරි සීලසුමන මූලික පිරිවෙන, කළුවාමෝදර- අළුත්ගම13011
මොරොන්තුඩුවේ කස්සප හිමිවිද්‍යාසෝම පිරිවෙන, මොරොන්තුඩුව12012
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටය
බෙන්තර මහානාම හිමික්‍රේෂත්‍රාරාම මහ පිරිවෙන -කන්දෙ විහාරයල අළුත්ගම1501001
අම්පිටියේ සිරිනන්ද හිමිශ්‍රි ධර්මාරාම පිරිවෙනල දෙදියවල- වස්කඩුව150982
කුලියාපිටියේ සදමිනරතන හිමිසරණංකර මහ පිරිවෙනල අශෝකාරාමය-කළුතර උතුර150982
හෙට්ටිමුල්ලේ සුසිත හිමිසීලසුමන මූලික පිරිවෙනලකළුවාමෝදර- අළුත්ගම150953
අට්ටවිල්ලුවේ සුදම්ම හිමිප්‍රවචනෝදය මහ පිරිවෙන -මොල්ලිගොඩ150953
ඌරාගොඩ නන්දසුමන හිමිධර්මවිජය පිරිවෙනලකළුතර150854
උඩුදුම්බර සුදත්ත හිමිශ්‍රි විජය සෞගත විද්‍යාලය පිරිවෙනල වලාන-පානදුර150805
බටුවන්ගල අනුරුද්ධ හිමිසිරිනන්දන ත්‍රිපිටක ධර්මායතන මහ පිරිවෙන- මලේගොඩ150-6
පසිඳු සසංගදස්සනසාර ධර්මවිජය පිරිවෙනල බෝම්ඹුවල145-7
දෙවුන්දර අරියරතන හිමිශ්‍රි විජය සෞගත විද්‍යාලය පිරිවෙනල වලාන-පානදුර145-7
සෙවනගල ඤාණානන්ද හිමිවිමලකීර්ති පිරිවෙනල පානදුර135-8
කන්දකැටියේ උදිත හිමිවිද්‍යාසෝම පිරිවෙණ මොරොන්තුඩුව100-9
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII තෙවන වටය
පූජ්‍ය හෝමාගම ධම්්මරතන හිමිසද්ධර්මෝදය පිරිවෙන - වලපොල150100501
බිමල් තරූෂශ්‍රී විජයසෞගත පිරිවෙන - පානදුර150100501
පූජ්‍ය කොටියාගල සුධම්ම හිමිශ්‍රී ධර්මවිජය පිරිවෙන - කලූතර දකූණ15090-2
පූජ්‍ය දෙහිගස්පේ විසුද්ධි හිමිශ්‍රී ධර්මාරාම පිරිවෙන - දෙදියවල15080-3
උපුල් හර්ෂණශ්‍රී දස්සනසාර පිරිවෙන - බෝම්බුවල140--4
පූජ්‍ය තවලම කාශ්‍යප හිමිශ්‍රී ක්‍ෂේත‍්‍රාරාම පිරිවෙන - කන්දේවිහාරය130--5
පූජ්‍ය තිස්සමහාරාමේ සංතුෂිත හිමිසීලසුමන පිරිවෙන - කලූවාමෝදර130--5
පූජ්‍ය පොතුපිටියේ ධම්රතන හිමිශ්‍රී සෞගත විද්‍යාල පිරිවෙන - රන්කොත් විහාරය130--5
පූජ්‍ය බලංගොඩ මේධානන්ද හිමිප‍්‍රවචනෝදය පිරිවෙන - මොල්ලිගොඩ130--5
පූජ්‍ය ඥානදීප හිමිශ්‍රී ග‍්‍රන්ථාකර පිරිවෙන - තෙබුවන130--5
පූජ්‍ය මහවාද්දුවේ සද්ධානන්ද හිමිසිරි සරණංකර පිරිවෙන - කලූතර උතුර125--6
පූජ්‍ය මහිියන්ගනයේ සාරද හිමිවිද්‍යාසෝම පිරිවෙන - මොරොන්තුඩුව120--7
පූජ්‍ය නෙලූවේ මහානාම හිමිසිරි නන්දන පිරිවෙන - මලේගොඩ90--8
පූජ්‍ය කෙසෙල්වත්තේ විසුද්ධි හිමිසිරි නන්දන පිරිවෙන - කෙසෙල්වත්ත50--9
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටය
පූජ්‍ය බලන්ගොඩ මධුරසාර හිමිධර්ම විජය පිරිනෙ - කලූතර1401
පූජ්‍ය කරවිලේ සුනන්ද හිමිවිද්‍යාසෝම පිරිවෙන - මෙරොන්තුඩුව1212
පූජ්‍ය වත්තේගම සුවණ්ණ හිමිශ්‍රී විජයසෞගත පිරිවෙන - වලාන1203
පූජ්‍ය පොතුපිටියේ දමිත රතන හිමිශ්‍රී සෞගත විද්‍යාල පිරිවෙන - රන්කොත් විහාරය1134
පූජ්‍ය දඹවෙල සානිකරතන හිමිසිරි සරණංකර පිරිවෙන - කලූතර උතුර1105
පූජ්‍ය තවලම කාශ්‍යප හිමිශ්‍රී ක්‍ෂේත‍්‍රාරාම පිරිවෙන - කන්දේවිහාරය1096
පූජ්‍ය හොරණ විමලරතන හිමිප‍්‍රවචනෝදය පිරිවෙන - මොල්ලිගොඩ1007
පූජ්‍ය තිස්සමහරාමයේ සුනීත හිමිසීලසුමන පිරිවෙන - කලූවාමෝදර768
පූජ්‍ය පල්ලේගම චන්ද්‍රරතන හිමිධර්ම ගුප්ත පිරිවෙන - පයාගල559
පූජ්‍ය තුඩුගල සෝරත හිමිශ්‍රී ධර්මාරාම පිරිවෙන - දෙදියවල5210
පූජ්‍ය මොරවක ඤාණකුසල හිමිවිමලකීර්ති පිරිවෙන - පානදුර1311
පූජ්‍ය දෑරංගල සමිද්ධිනන්ද හිමිසිරි නන්දන පිරිවෙන - මලේගොඩ012
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය බෙන්තර මහානාම හිමික්‍ෂෙත‍්‍රාරාම පිරිවෙන - කන්දෙවිහාරය1502001001
පූජ්‍ය පන්නිල සුබෝධ හිමිසිරි සීලසුමන පිරිවෙන -අලූත්ගම150200902
පූජ්‍ය වත්තේගම සුවන්න හිමිශ්‍රී විජය සෞගත විද්‍යාල පිරිවෙන- වලාන140--3
පූජ්‍ය කුලියාපිටියේ සදමිණිරතනහිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන කලූතර උතුර140--3
පූජ්‍ය බුත්තල නාලක හිමිශ්‍රී විද්‍යාරාජ පිරිවෙන - ගොරකපොල140--3
පූජ්‍ය බෝම්බුවල අරියසීල හිමිශ්‍රී දස්සනසාර පිරිවෙන - බෝම්බුවල130--4
පූජ්‍ය කරවිලේ සුනන්ද හිමිවිද්‍යාසෝම පිරිවෙන - මොරොන්තුඩුව120--5
පූජ්‍ය පානදුරේ සුමතිරතන හිමිසෞගත විද්‍යාල පිරිවෙන - පානදුර120--5
පූජ්‍ය පනාකඩුවේ දම්තානන්ද හිමිශ්‍රී ධර්මගුප්ත පිරිවෙන - පයාගල100--6
ශිෂ්‍යාගේ නමපිරිවෙනලකුණුස්ථානය
පූජ්‍ය වැල්මිල්ලේ ඉන්දරතන හිමිප‍්‍රවචනෝදය පිරිවන - මොල්ලිගොඩ121
පූජ්‍ය පයාගල මහානාම හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවන - කලූතර උතුර102
පූජ්‍ය සූරියවැව රතනබුද්ධි හිමිසිරි සීලසුමන පිරිවන - කලූවාමෝදර93
පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල විජිතනන්ද හිමිවිද්‍යාසෝම පිරිවන - මොරොන්තුඩුව93
ඉංග්‍රීසි කථික තරගය
පූජ්‍ය වැල්මිල්ලේ ඉන්දරතන හිමිප‍්‍රවචනෝදය පිරිවන - මොල්ලිගොඩ161
පූජ්‍ය පයාගල මහානාම හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවන - කලූතර උතුර142
පූජ්‍ය සූරියවැව රතනබුද්ධි හිමිසිරි සීලසුමන පිරිවන - කලූවාමෝදර123
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුස්ථානය
දේවගිරියේ පඥානන්ද හිමිප්‍රවචනෝදය පිරිවෙන, මොල්ලිගොඩ1901
තිස්සමහාරාමයේ තුසිත හිමිසිරි සීලසුමන මූලික පිරිවෙන, කළුවාමෝදර- අළුත්ගම1852
පරගහකැලේ සීලානන්ද හිමිශ්‍රි විජය සෞගත විද්‍යාලය පිරිවෙන, වලාන-පානදුර1753
වෑඩක විසුද්ධානන්ද හිමිසරණංකර මහ පිරිවෙන, අශෝකාරාමය-කළුතර උතුර1704
නන්නපුරාවේ සිරිවිමල හිමික්‍රේෂත්‍රාරාම මහ පිරිවෙන -කන්දෙ විහාරය, අළුත්ගම1655
නේපාලයේ සංඝපාල හිමිසිරිනන්දන ත්‍රිපිටක ධර්මායතන මහ පිරිවෙන- මලේගොඩ1406
නිල්දණ්ඩාහින්නේ විමලසිරි හිමිවිද්‍යාරාජ පිරිවෙන, පානදුර1307
බිබිලේ සුමනරතන හිමිසෞගත විද්‍යාලය පිරිවෙන, රන්කොත් විහාරය1258
භොදරකන්දේ නාගිත හිමිවිද්‍යාසෝම පිරිවෙන, මොරොන්තුඩුව1258
තොරකොළයායේ දීපානන්දධර්මගුප්ත පිරිවෙන, පයාගල489
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
නග්නපුරාවේ සිරිවිමල හිමික්‍රේෂත්‍රාරාම මහ පිරිවෙන -කන්දෙ විහාරයල අළුත්ගම150100501
වෑකඩ විසුද්දානන්ද හිමිසරණංකර මහ පිරිවෙනල අශෝකාරාමය-කළුතර උතුර150100501
තිස්සමහාරාමයේ තුසිත හිමිසිරි සීලසුමන මූලික පිරිවෙනලකළුවාමෝදර- අළුත්ගම150100501
දෙහිඅත්තකණ්ඩියේ සීලානන්ද හිමිශ්‍රි විජය සෞගත විද්‍යාලය පිරිවෙනල වලාන-පානදුර150100501
ඇල්පිටියේ සතිමන්ත හිමිප්‍රවචනෝදය මහ පිරිවෙන -මොල්ලිගොඩ140--2
වෙහෙරයායේ ජනානන්ද හිමිසිරිනන්දන ත්‍රිපිටක ධර්මායතන මහ පිරිවෙන- මලේගොඩ140--2
කුරුවිට සීලරතන හිමිශ්‍රි ධර්මාරාම පිරිවෙනල දෙදියවල- වස්කඩුව120--3
බුද්දගම සුභූති හිමිවිද්‍යාරාජ පිරිවෙනල පානදුර110---
බිබිලේ සුමනරතන හිමිශ්‍රි විජය සෞගත විද්‍යාලය පිරිවෙනල වලාන-පානදුර110---
මිද්දෙණියේ ධම්මසේන හිමිශ්‍රි සද්ධර්මෝදය මූලික පිරිවෙනල වල්පොළ90---
තිනියාවල සංඝරතන හිමිධර්මවිජය පිරිවෙනලකළුතර60---
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය සෙවනගල චන්දිමරතන හිමිප‍්‍රවචනෝදය පිරිවෙන - මොල්ලිගොඩ1501
පූජ්‍ය නිට්ටඹුවේ සුනන්ද හිමිශ්‍රී විජයසෞගත පිරිවෙන - පානදුර1402
පූජ්‍ය ඕමත්තේ ඤාණරතන හිමිශ්‍රී ක්‍ෂෙත‍්‍රාරාම පිරිවෙන - කන්දේවිහාරය1402
පූජ්‍ය නිල්දණ්ඩාහින්නේ විමලසිරි හිමිවිද්‍යාරාජ පිරිවෙන - ගොරකපොල1103
පූජ්‍ය කණ්දකැටියේ සමිත හිමිවිද්‍යාසෝම පිරිවෙන - මොරොන්තුඩුව1103
පූජ්‍ය මරරගම ඉන්‍ද්‍රරථන හිමිසද්ධර්මෝදය පිරිවෙන - වලපොල1004
පූජ්‍ය තවලම සුගත හිමිසිරි සීලසුමන පිරිවෙන - අලූත්ගම1004
පූජ්‍ය දාම්මල ආරියරතන හිමිශ්‍රී ධර්මවිජය පිරිවෙන - කලූතර දකූණ905
පූජ්‍ය මහියංගණයේ දස්සනානන්ද හිමිසිරි නන්දන පිරිවෙන - මලේගොඩ706
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය ජි. ධම්මදස්සී හිමිශ්‍රී විජය සෞගත පිරිවෙන - පානදුර4501
පූජ්‍ය එන්. සමිතසිරිී හිමිශ්‍රී ධර්මවිජය පිරිවෙන - කලූතර දකූණ4462
පූජ්‍ය එල්. සුමනසිරි හිමිප‍්‍රවචනෝදය පිරිවෙන - මොල්ලිගොඩ3403
පූජ්‍ය පී. සුදස්සි හිමිවිද්‍යාරාජ පිරිවෙන - ගොරකපොල2744
අනු අංකයශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පලමු වටය
1පූජ්‍ය ගම්පහ සුභාවි හිමිසිරි සීලසුමන පිරිවෙන -කළුවාමෝදර1501
2පූජ්‍ය මහසෙන්පුර සීවලි හිමික්‍ෂෙත‍්‍රාරාම පිරිවෙන - කන්දෙවිහාරය1402
3පූජ්‍ය වෙරපිටිියේ පඤ්ඤාසීල හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන කලූතර උතුර1103
4පූජ්‍ය මැදිරිගිරියේ සිරිනන්ද හිමිශ්‍රී විජය සෞගත විද්‍යාල පිරිවෙන- වලාන804
5පී. ඒ. හසුන් ගයාශාන්තවිද්‍යාසෝම පිරිවෙන - මොරොන්තුඩුව804
ශිෂ්‍යාගේ නමපිරිවෙනලකුණුස්ථානය
පූජ්‍ය බුත්තල අනෝම හිමිශ්‍රී ධර්මවිජය පිරිවන - කලූතර දකුණ1401
පූජ්‍ය කලූතර ධම්මානන්ද හිමිධර්මාරාම පිරිවන - දෙදියල1302
පූජ්‍ය ¥වේගොඩ රතනසීහ හිමිසිරි සීලසුමන පිරිවන - කලූවාමෝදර1203
පූජ්‍ය මහරගම ඉනද්‍රරතන හිමිශ්‍රී සද්ධර්මෝදය පිරිවන - වලපොල1203
ඉංග්‍රීසි කථික තරගය
පූජ්‍ය ¥වේගොඩ රතනසීහ හිමිසිරි සීලසුමන පිරිවන - කලූවාමෝදර181
පූජ්‍ය කලූතර ධම්මානන්ද හිමිධර්මාරාම පිරිවන - දෙදියල142
පූජ්‍ය ඒ. සතිමන්ත හිමිප‍්‍රවචනෝදය පිරිවන - මොල්ලිගොඩ133
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
මුතුමිණිගම ජිනානන්ද හිමිශ්‍රි විජය සෞගත විද්‍යාලය මහ පිරිවෙන වලාන-පානදුර155100501
සෙවනගල චන්න හිමික්ෂෙත්‍රාරාම මහ පිරිවෙන -කන්දෙ විහාරය, අළුත්ගම155100402
අම්පාරේ ධම්මරතන හිමිධර්මවිජය පිරිවෙන කළුතර15590-3
බානගොඩ ශාසනධම්ම හිමිප්‍රවචනෝදය පිරිවෙන, මොල්ලිගොඩ15580-4
හීනටියංගල නාගිතරතනසරණංකර මහ පිරිවෙන, අශෝකාරාමය-කළුතර උතුර148--5
ගවරගිරියේ අනෝමහිමිදස්සනසාර පිරිවෙන, බෝම්ඹුවල140--6
බණ්ඩාරවෙල සමිත හිමිසිරිනන්දන ත්‍රිපිටක ධර්මායතන මහ පිරිවෙන- මලේගොඩ140--6
පායාගල ධම්මරතන හිමිසිරි මහ මිහිඳු පිරිවෙන, වාද්දුව130--7
මොරගල්ලේ අරියවංශ හිමිසිරි සීලසුමන මූලික පිරිවෙන, කළුවාමෝදර- අළුත්ගම126--8
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටය
උඩුගලකන්දේ සුධිර හිමිප්‍රවචනෝදය මහ පිරිවෙන -මොල්ලිගොඩ921001
මාපලගම සුභූති හිමිසිරිනන්දන ත්‍රිපිටක ධර්මායතන මහ පිරිවෙන- මලේගොඩ92902
පනාමුරේ රේවත හිමික්‍රේෂත්‍රාරාම මහ පිරිවෙන -කන්දෙ විහාරයල අළුත්ගම83-3
හීනටියංගල නාගිතරතන හිමිසරණංකර මහ පිරිවෙනල අශෝකාරාමය-කළුතර උතුර65-4
ගල්ලෑල්ලේගම ධමමබන්දු හිමිශ්‍රි විජය සෞගත විද්‍යාලය පිරිවෙනල වලාන-පානදුර55-5
වාද්දුවේ විමලධම්ම හිමිසිරි සීලසුමන මූලික පිරිවෙනලකළුවාමෝදර- අළුත්ගම40-6
බදුල්ලේ විනීතානන්ද හිමිශ්‍රි ධර්මාරාම පිරිවෙනල දෙදියවල- වස්කඩුව35-7
වලපනේ විපුල හිමිශ්‍රි සද්ධර්මෝදය මූලික පිරිවෙනල වල්පොළ30-8
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය බිබිලේ ශාසනරතන හිමිප‍්‍රවචනෝදය පිරිවෙන - මොල්ලිගොඩ140100501
කවීෂ දිල්ශාන්ශ්‍රී විජය සෞගත පිරිවෙන - පානදුර140100402
පූජ්‍ය ඉ`දිබැද්දේ සේනානන්ද හිමිවිද්‍යාරාජ පිරිවෙන - ගොරකපොල130--3
පූජ්‍ය පැල්වතතේ කාශ්‍යපනන්ද හිමිසිරි නන්දන පිරිවෙන - මලේගොඩ120--4
පූජ්‍ය කරකොළගස්පිටියේ චන්‍දජෝති හිමිසිරි මහ මිහිදු පිරිවෙන - වාද්දුව110--5
පූජ්‍ය හොරොව්පතානේ සුයාම හිමිසිරි සීලසුමන පිරිවෙන - අලූත්ගම110--5
පූජ්‍ය මහරගම සුගත රථන හිමිසද්ධර්මෝදය පිරිවෙන - වලපොල100--6
පූජ්‍ය බදුල්ලේ විනීතානන්ද හිමිශ්‍රී ධර්මාරාම පිරිවෙන - දෙදියවල70--7
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය ජි. ධම්මදස්සන හිමිශ්‍රී විජය සෞගත පිරිවෙන - පානදුර4501
පූජ්‍ය එන්. සමිතසිරිී හිමිශ්‍රී ධර්මවිජය පිරිවෙන - කලූතර දකූණ4462
පූජ්‍ය එල්. සුමනසිරි හිමිප‍්‍රවචනෝදය පිරිවෙන - මොල්ලිගොඩ3403
පූජ්‍ය පී. සුදස්සි හිමිවිද්‍යාරාජ පිරිවෙන - ගොරකපොල2744
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය කටුවන ඥාණසාර හිමික්‍ෂෙත‍්‍රාරාම පිරිවෙන - කන්දෙවිහාරය2001
පූජ්‍ය මාමඩලේ ආනන්ද හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන කලූතර උතුර1662
පූජ්‍ය බුලත්සිංහල රේවත හිමිශ්‍රී ධර්මාරාම පිරිවෙන - දෙදියවල1563
කවීෂ දිල්ෂාන්ශ්‍රී විජයසෞගත විද්‍යාල පිරිවෙන- වලාන1544
පූජ්‍ය නිල්දණ්ඩාහින්නේ පවරසිරි හිමිශ්‍රී විද්‍යාරාජ පිරිවෙන - ගොරකපොල1525
පූජ්‍ය හොරොව්පතානේ සුයාම හිමිසිරි සීලසුමන පිරිවෙන -අලූත්ගම1426
පූජ්‍ය සේරුපිට අමිතවංශ හිමිශ්‍රී ධර්මගුප්ත පිරිවෙන - පයාගල1007
පූජ්‍ය සූරියවැව විජිතවංශ හිමිප‍්‍රවචනෝදය මහ පිරිවන - මොල්ලිගොඩ308
ශිෂ්‍යාගේ නමපිරිවෙනලකුණුස්ථානය
පූජ්‍ය කිරම ධම්මානන්ද හිමිසිරි සීලසුමන පිරිවන - කලූවාමෝදර2301
පූජ්‍ය කටුකුරුනදේ උදිතාලංකාර හිමිශ්‍රී ධර්මාරාම පිරිවන - දෙදියවල2002
පූජ්‍ය සෙවනගල සමිත හිමිශ්‍රී ක්‍ෂෙත‍්‍රාරාම පිරිවෙන - කන්දේවිහාරය1403
ඉංග්‍රීසි කථික තරගය
පූජ්‍ය සෙවනගල සමිත හිමිශ්‍රී ක්‍ෂෙත‍්‍රාරාම පිරිවෙන - කන්දේවිහාරය231
පූජ්‍ය කටුකුරුනදේ උදිතාලංකාර හිමිශ්‍රී ධර්මාරාම පිරිවන - දෙදියවල162
පූජ්‍ය පී. සුදස්සි හිමිශ්‍රී විද්‍යාරාජ පිරිවන - ගොරකපොල103
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුස්ථානය
ඌරල පියනන්ද හිමිශ්‍රි විජය සෞගත විද්‍යාලය පිරිවෙන, වලාන-පානදුර1951
මාලෙවන සුසීම හිමිසිරි සීලසුමන මූලික පිරිවෙන, කළුවාමෝදර- අළුත්ගම1902
දේවගොඩ සංඝරංසි හිමික්ෂෙත්‍රාරාම මහ පිරිවෙන -කන්දෙ විහාරය, අළුත්ගම1853
තිස්සමහාරාමයේ පදුම හිමිප්‍රවචනෝදය පිරිවෙන, මොල්ලිගොඩ1804
අධිකාරිගොඩ රාහුල හිමිධර්මාරාම පිරිවෙන, දෙදියවල1405
මාමඩලේ චන්දිම හිමිසරණංකර මහ පිරිවෙන, අශෝකාරාමය-කළුතර උතුර1106
දෙනියායේ ධම්මසිරි හිමිසිරිනන්දන ත්‍රිපිටක ධර්මායතන මහ පිරිවෙන- මලේගොඩ807
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටය
මාලිම්බඩ නාරද හිමික්‍රේෂත්‍රාරාම මහ පිරිවෙන -කන්දෙ විහාරයල අළුත්ගම961
හිරිගලවැවේ සුමිත්ත හිමිශ්‍රි විජය සෞගත විද්‍යාලය පිරිවෙනල වලාන පානදුර922
ගුරුකුඹුරේ ධම්මානන්ද හිමිසිරිනන්ද මහ පිරිවෙන- පයාගලල මලේගොඩ813
නිවිතිගල සුමංගල හිමිප්‍රචනෝදය මහ පිරිවෙන -මොල්ලිගොඩ784
අගලවත්තේ අනුරුද්ධ හිමිසිරිසුමන මූලික පිරිවෙනලකළුවාමෝදර- අළුත්ගම705
දොඩංගොඩ රතනසාර හිමිශ්‍රි ධර්මාරාම පිරිවෙනල දෙදියවල- වස්කඩුව656
හීනටියංගල සුනීතරතන හිමිසරණංකර මහ පිරිවෙනල අශෝකාරාමය-කළුතර උතුර607
ගම් සුනීත හිමිශ්‍රි විමලකීර්ති මූලික පිරිවෙන- කෙසෙල්වත්ත508
කළුන්දෑවේ ධම්මරතන හිමිශ්‍රි සද්ධර්මෝදය මූලික පිරිවෙනල වල්පොළ459
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය මාලේවන සුසීම හිමිසිරි සීලසුමන පිරිවෙන - අලූත්ගම1501
පූජ්‍ය දේවගොඩ සංඝරංසි හිමිශ්‍රී ක්‍ෂේත‍්‍රාරාම පිරිවෙන - කන්දේවිහාරය1402
පූජ්‍ය බණ්ඩාරවෙල සීලාලංකාර හිමිප‍්‍රවචනෝදය පිරිවෙන - මොල්ලිගොඩ1402
පූජ්‍ය ගලඋඩගම මහින්දා නන්ද හිමිශ්‍රී විජය සෞගත පිරිවෙන - පානදුර1303
පූජ්‍ය කොඹවක සුඛිතවංස හිමිශ්‍රී ධර්මාරාම පිරිවෙන - දෙදියවල1303
පූජ්‍ය ගම්පොළ සුනීත හිමිවිමලකීර්ති පිරිවෙන - පානදුර1303
පූජ්‍ය හියාරේ සුගුණ හිමිසිරි සරණංකර පිරිවෙන - කලූතර උතුර1303
පූජ්‍ය නෙළුවේ ගුණසිරි හිමිසිරි නන්දන පිරිවෙන - මලේගොඩ1104
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය අරකාවිල ඥානවිසුද්ධි හිමිශ්‍රී විජය සෞගත පිරිවෙන - පානදුර801
පූජ්‍ය වලානේ සෝභිත හිමිප‍්‍රවචනෝදය පිරිවෙන - මොල්ලිගොඩ562
පූජ්‍ය මහඔයේ විමලධම්ම හිමිවිමලකීර්ති පිරිවෙන - පානදුර323
පූජ්‍ය අගලවත්තේ අනුරුදධ හිමිසිරි සීලසුමන පිරිවෙන - අලූත්ගම254
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය මස්පන්නේ සීලාලංකාර හිමිශ්‍රී ධර්මාරාම පිරිවෙන - දෙදියවල2001
පූජ්‍ය කෝට්ටෙගොඩ සුධීප හිමිසිරි සීලසුමන පිරිවෙන -අලූත්ගම1982
පූජ්‍ය මාවනානේ සමිත හිමිසිරි නන්දන ති‍්‍රපිටත ධර්මායතන පිරිවෙන - මලේගොඩ1903
පූජ්‍ය ගල්ලෑල්ලේගම ධම්මපාරින්ද හිමිශ්‍රී විජය සෞගත විද්‍යාල පිරිවෙන- පානදුර1804
පූජ්‍ය ඔීිමාරේ ශාන්තානන්ද හිමිශ්‍රී ධර්මගුප්ත පිරිවෙන - පයාගල1645
ශිෂ්‍යාගේ නමපිරිවෙනලකුණුස්ථානය
පූජ්‍ය පල්ලෙකන්දේ විමලබුද්ධි හිමිසිරි නන්දන පිරිවෙන - මලේගොඩ1501
පූජ්‍ය ඩබ්. චන්ද්‍රරතන හිමිශ්‍රී ධර්මාරාම පිරිවන - දෙදියවල1402
පූජ්‍ය කොට්ටෙගොඩ සුදීප හිමිසිරි සීලසුමන පිරිවන - කලූවාමෝදර1303
පූජ්‍ය කේ. චන්දසුමති හිමිප‍්‍රවචනෝදය පිරිවන - මොල්ලිගොඩ1303
ඉංගි‍්‍රසි කථික තරගය
පූජ්‍ය කේ. චන්දසුමති හිමිප‍්‍රවචනෝදය පිරිවන - මොල්ලිගොඩ121
පූජ්‍ය ආර්. සුපුන්න හිමිශ්‍රී විජය සෞගත විද්‍යාලය මහ පිරිවෙන - වලාන92
පූජ්‍ය ඩබ්. චන්ද්‍රරතන හිමිශ්‍රී ධර්මාරාම පිරිවන - දෙදියවල53
පූජ්‍ය එම්. සීවලී හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවන - කලූතර උතුර53
පූජ්‍ය ඔී. සුජාත හිමිශ්‍රී විමලකීර්ති පිරිවන - කෙසෙල්වත්ත53

මතුගම කලාපය 

ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය හේනේගම පුඤ්ඤරතන හිමිශ්‍රී ධර්මායතන පිරිවෙන - ලියන්වෙල78--1
පූජ්‍ය වැලිආරේ රතනසාර හිමිශ්‍රී ධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන75--2
පූජ්‍ය ඇලපත්වැවේ සුමේධානන්ද හිමිශ්‍රී සුන්නදාරාම පිරිවෙන - ඔවිටිගල70--3
පූජ්‍ය බෝගස්වැවේ සාසනරතන හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන - නාරවිල65--4
පූජ්‍ය පරෙයිගම මලිත හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන - මීගහතැන්න45--5
පූජ්‍ය ඇඹිලිපිටියේ ධම්මදේව හිමිසිරි සරණංකර පිරිවෙන - මීගහතැන්න35--6
පූජ්‍ය බැල්ලපිටියේ ධම්මවිමල හිමිඉන්ද්‍රාසභ පිරිවෙන - බෝපිටිය30--7
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය හේනේගම කල්‍යාණවංස හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන- නාරවිල150--1
පූජ්‍ය මාපලගම ධම්මින්ද හිමිශ්‍රී ධර්මපාල මහා පිරිවෙන - බෙල්ලන140--2
පූජ්‍ය ඇඹිලිපිටියේ අරියදේව හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන - මීගහතැන්න85--3
පූජ්‍ය ඉංගිරියේ සුගත හිමිධර්මායතන පිරිවෙන - ලියන්වල35--4
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය බඹරබොටුවේ පඤ්ඤාසිරි හිමිශ්‍රී ධර්මපාල මහා පිරිවෙන-බෙල්ලන150--1
කුෂාන් පමුජිතශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන - මීගහතැන්න140--2
පූජ්‍ය විල්බට් පෙරේරාගම අරියවංස හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන - නාරවිල130--3
පූජ්‍ය තල්හින්නේ පඤ්ඤාරතන හිමිප‍්‍රතිරාජ පිරිවෙන - අගලවත්ත100--4
පූජ්‍ය පුහාඹුගොඩ ජනානන්ද හිමිඉන්ද්‍රාසභ පිරිවෙන - බෝපිටිය90--5
පූජ්‍ය මොරවක විමලානන්ද හිමිධර්මායතන පිරිවෙන - ලියන්වෙල40--6
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය විල්බට් පෙර්රාගම අරියවංස හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන- නාරවිල100--1
පූජ්‍ය ඉංගිරියේ ධම්මානන්ද හිමිශ්‍රී ධර්මපාල මහා පිරිවෙන - බෙල්ලන92--2
පූජ්‍ය කලූතර චන්ද්‍රරතන හිමිප‍්‍රතිිරාජ පිරිවෙන - අගලවත්ත82--3
පූජ්‍ය ඇඹිලිපිටියේ ධම්මදේව හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන - මීගහතැන්න36--4
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය බදුරලිිිිිිිිිිිිියේ ධම්ම්රක්ඛිත හිමිශ‍්‍රී ධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන140--1
පූජ්‍ය ගංගොඩ ජිනරතන හිමිප‍්‍රතිරාජ මහ පිරිවන - අගලවත්ත110--2
පූජ්‍ය යටදොල ධම්මවීනීත හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන - නාරවිල90--3
නවින්ද නිමේෂ් විජේසිංහශ්‍රී උපරතන පිරිවෙන - ලෙව්වන්දුව80--4
පූජ්‍ය ඇඹිලිපිටියේ අරියදේව හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන මීගහතැන්න70--5
පූජ්‍ය ඉංගිරියේ පමිත හිමිශ්‍රී ලියන්වල ධර්මායතන පිරිවන30--6
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය කොස්ලන්දේ සිරිරතන හිමිශ්‍රී ධර්මපාල මහා පිරිවෙන - බෙල්ලන210--1
පූජ්‍ය උඩුවිල අමරවංස හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන - නාරවිල200--2
සදීප ලක්ෂානි්ශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන - මීගහතැන්න90--3
ඉංග්‍රීසි කථික තරගය
පූජ්‍ය වී. අමරවංස හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන - නාරවිල21--1
පූජ්‍ය බී. සුමේධ හිමිශ්‍රී ධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන6--2
පූජ්‍ය කේ. අම්තානන්ද හිමිප‍්‍රතිරාජ පිරිවෙන - අගලවත්ත2--3
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය පානදුරේ ධමිමරංසි හිමිශ්‍රී ධර්මායතන පිරිවෙන - ලියන්වෙල130--1
පූජ්‍ය හල්ලියදොල සුසීම හිමිශ්‍රී ධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන120--2
පූජ්‍ය කොලොන්නේ පදුම හිමිශ්‍රී සුන්නදාරාම පිරිවෙන - ඔවිටිගල110--3
පූජ්‍ය බෙංගමුවේ සෝභිත හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන - නාරවිල110--3
පූජ්‍ය ලිහිණිියාවේ සංඛත හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන - මීගහතැන්න50--4
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය මිල්ලෑවේ දේවානන්ද හිමිශ්‍රී ධර්මපාල මහා පිරිවෙන - බෙල්ලන150100481
පූජ්‍ය හොරවල සාරද හිමිශ්‍රී සුනන්දාරාම පිරිවෙන - ඕවිටිගල150100481
පූජ්‍ය සිරිදිගනේ සිරිසුමන හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන- නාරවිල144--2
පූජ්‍ය ඌරගහ සරණතිස්ස හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන - මීගහතැන්න105--3
පූජ්‍ය යටදොලවත්තේ චමුත හිමිධර්මායතන පිරිවෙන - ලියන්වල85--4
පූජ්‍ය මොරපිටියේ ධම්මසිරි හිමිප‍්‍රතිරාජ පිරිවෙන - අගලවත්ත78--5
පූජ්‍ය රත්නපුරේ සුගතවිමල හිමිඉන්ද්‍රාසභ පිරිවෙන- බෝපිටිය60--6
පූජ්‍ය තලගහගෙදර සිරිරතන හිමිශ්‍රී උපරතන පිරිවෙන- ලෙව්වන්¥ව30--7
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය සිියඹලාණ්ඩුවේ විමලකිත්ති හිමිශ්‍රී ධර්මපාල මහා පිරිවෙන - බෙල්ලන120--1
පූජ්‍ය පොලොන්නරුවේ මෛති‍්‍ර හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන - මීගහතැන්න100--2
පූජ්‍ය බදුරලියේ විජිතරතන හිමිප‍්‍රතිරාජ පිරිවෙන - අගලවත්ත80--3
පූජ්‍ය ඉද්දගොඩ රජිත හිමිශ්‍රී ධර්මායතන පිරිවෙන - ලියන්වල70--4
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය මිල්ලෑවේ දේවානන්ද හිමිශ්‍රී ධර්මපාල මහා පිරිවෙන - බෙල්ලන134--1
පූජ්‍ය මතුගම විමලවංස හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන- නාරවිල121--2
පූජ්‍ය ඌරගහ සරණතිස්ස හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන - මීගහතැන්න21--3
ලක්ෂිත මදුෂාන්ඉන්ද්‍රාසභ පිරිවෙන- බෝපිටිය15--4
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය මතුගම විමලවංශ හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන- නාරවිල150100-1
පූජ්‍ය උඩුගම සුදම්ම හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන මීගහතැන්න15090-2
පූජ්‍ය ගුලවිට මහින්ද හිමිශ්‍රී උපරතන පිරිවෙන - ලෙව්වන්දුව130--3
පූජ්‍ය දඹරයායේ සුදධම්ම හිමිශ්‍රී ධර්මපාල මහ පිරිවෙන - බෙල්ලන120--4
පූජ්‍ය රත්නපුරේ සුගතවිමල හිමිශ්‍රී ඉන්ද්‍රාසභ පිරිවන - බෝපිටිය110--5
පූජ්‍ය යාලමැඩියේ රෂී හිමිශ්‍රී ධර්මායතන පිරිවෙන - ලියන්වල90--6
සමන් පූෂ්පකුමාරප‍්‍රතිරාජ මහ පිරිවන - අගලවත්ත90--6
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය සිරිදිගනේ සිරිසුමන හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන - නාරවිල12--1
පූජ්‍ය දඹරයායේ සුධම්ම හිමිශ්‍රී ධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන10--2
පූජ්‍ය බදුරලියේ විජිතරතන හිමිප‍්‍රතිරාජ පිරිවන - අගලවත්ත9--3
ඉංග්‍රීසි කථික තරගය
පූජ්‍ය එස්. විමලකිත්ති හිමිශ්‍රී ධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන10--1
පූජ්‍ය එස්. සිරිසුමන හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන - නාරවිල4--2
පූජ්‍ය බදුරලියේ විජිතරතන හිමිප‍්‍රතිරාජ පිරිවන - අගලවත්ත1--3
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය රක්වානේ සූමේධ හිමිශ්‍රී ධර්මායතන පිරිවෙන - ලියන්වෙල82--1
පූජ්‍ය දවුල්දෙන ධම්මදස්සි හිමිශ්‍රී ධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන65--2
පූජ්‍ය දොඩංගොඩ දිලිත හිමිශ්‍රී සුන්නදාරාම පිරිවෙන - ඔවිටිගල60--3
පූජ්‍ය පානදුරේ සෝමානන්ද හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන - නාරවිල55--4
පූජ්‍ය වරකාගොඩ දීපවංස හිමි හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන - මීගහතැන්න50--5
පූජ්‍ය පරේයිගම සුමනජෝති හිමිශ්‍රී සුනන්දාරාම පිරිවෙන - ඕවිටිගල40--6
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය නාරවිල වනරතන හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන- නාරවිල150--1
පූජ්‍ය බෙරලපනාතර විනීත හිමිධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන120--2
පූජ්‍ය කලවානේ හේමරතන හිමිප‍්‍රතිරාජ පිරිවෙන - අගලවත්ත120--2
පූජ්‍ය බුලත්සංහල කවිත හිමිධර්මායතන පිරිවෙන - ලියන්වල118--3
පූජ්‍ය පානදුරේ සෝමානන්ද හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන - මීගහතැන්න63--4
පූජ්‍ය වෙහෙරයායේ ධම්මගවේසී හිමිශ්‍රී සුනන්දාරාම පිරිවෙන - ඕවිටිගල55--5
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය සූරියවැව සුමනරතන හිමිශ්‍රී ධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන150--1
කවීෂ මදුරංගශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන - මීගහතැන්න140--2
පූජ්‍ය කැටවල ජිනානන්ද හිමි හිමිශ්‍රී සුනන්දාරාම පිරිවෙන - ඕවිටිගල130--3
පූජ්‍ය රීදීරේඛාගම විනීත හිමිශ්‍රී ධර්මායතන පිරිවෙන - ලියන්වල100--4
පූජ්‍ය හෑළඹ කළ්‍යානවංස හිමිප‍්‍රතිරාජ මහ පිරිවෙන - අගලවත්ත80--5
පූජ්‍ය බුත්තල ආනන්ද හිමසිරි ඉන්ද්‍රාසභ පිරිවෙන - බෝපිටිය40--6
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය උඩුවිල අමරවංස හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන- නාරවිල100--1
පූජ්‍ය බෙරලපනාතර විනීත හිමිශ්‍රී ධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන99--2
පූජ්‍ය පොලොන්නරුවේ ඤානදීප හිමිශ්‍රී ඉන්ද්‍රාසභ පිරිවෙන - බොපිටිය69--3
පූජ්‍ය උහන අමිතවංස හිමිප‍්‍රතිරාජ පිරිවෙන - අගලවත්ත27--4
කවීෂ මදුරංගශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන - මීගහතැන්න25--5
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය කොස්ලන්දෙ සිරිරතන හිමිශ්‍රී ධර්මපාල මහා පිරිවෙන - බෙල්ලන1501
අයි. ඞී. සදීප ලක්ෂාන්ශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන මීගහතැන්න1002
පූජ්‍ය හාල්පන්දෙනියේ සුගතරතන හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන- නාරවිල100--2
පූජ්‍ය හදුන්ගමුවේ ධම්මරතන හිමිප‍්‍රතිරාජ පිරිවෙන - අගලවත්ත20--3
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය කොස්ලන්දේ සිරිරතන හිමිශ්‍රී ධර්මපාල මහා පිරිවෙන - බෙල්ලන210--1
පූජ්‍ය උඩුවිල අමරවංස හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන - නාරවිල200--2
සදීප ලක්ෂානි්ශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන - මීගහතැන්න90--3
ඉංග්‍රීසි කථික තරගය
පූජ්‍ය වී. අමරවංස හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන - නාරවිල21--1
පූජ්‍ය බී. සුමේධ හිමිශ්‍රී ධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන6--2
පූජ්‍ය කේ. අම්තානන්ද හිමිප‍්‍රතිරාජ පිරිවෙන - අගලවත්ත2--3
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය ගල්ගමුවේ සනුත හිමිශ්‍රී ධර්මායතන පිරිවෙන - ලියන්වෙල80--1
පූජ්‍ය කොටපොල සුනීත හිමිශ්‍රී ධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන79--2
පූජ්‍ය වෙරගල චන්ද්‍රාලෝක හිමිශ්‍රී සුන්නදාරාම පිරිවෙන - ඔවිටිගල77--3
පූජ්‍ය කීරන්තිඩියේ නාගිත හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන - නාරවිල70--4
පූජ්‍ය හල්ලිදොළ සුමංගල හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන - මීගහතැන්න55--5
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය මොරවක නාරද හිමිශ‍්‍රී ධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන85--1
පොද්දිවෙල සුසීම හිමිශ‍්‍රී සුනන්දාරාම පිරිවෙන - ඕවිටිගල70--2
පූජ්‍ය ඇස්වැද්දුම්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන - නාරවිල70--2

බලාපොරොත්තු වන්න ….

ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය දිද්දෙනිපොත විමලානන්ද හිමිශ්‍රී ධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන150--1
පූජ්‍ය උඩුවිල රතනසාර හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන - නාරවිල139--2
පූජ්‍ය ගල්ගමුවේ සනුත හිමිශ්‍රී ධර්මායතන පිරිවෙන - ලියන්වෙල38--3
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය තලංගල්ලේ අමිතසිරි හිමිධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන160--1
පූජ්‍ය ඇල්ලකන්දේ සුමනසිරි හිමිශ්‍රී උපරතන පිරිවෙන - ලෙව්වන්දූව140--2
පූජ්‍ය දොඩම්පහපිටියේ ශාසනරතන හිමිශ්‍රී සුනන්දාරාම පිරිවෙන - ඔවිටිගල130--3
පූජ්‍ය දොරකුඹුරේ සුමිත්ත හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන - මීගහතැන්න80--4
පූජ්‍ය දාපිළිගොඩ ගුණරතන හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන - නාරවිල20--5
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය රන්මදුවැව විජයකිත්ති හිමිශ්‍රී ධර්මපාල මහා පිරිවෙන - බෙල්ලන150--1
පූජ්‍ය විමලරතන හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන- නාරවිල140--2
පූජ්‍ය හොරගොඩ සමිත හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන - මීගහතැනන්100--3
ඉංග්‍රීසි කථික තරගය
පූජ්‍ය එම්. වංගීස හිමිශ්‍රී ධර්මපාල මහා පිරිවෙන - බෙල්ලන24--1
පූජ්‍ය එන්. විමලරතන හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන- නාරවිල13--2
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය ම්ල්ලව අම්තානන්ද හිමිශ්‍රී ධර්මායතන පිරිවෙන - ලියන්වෙල70--1
පූජ්‍ය යට්ටපාත අත්ථදස්සි හිමිශ්‍රී ධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන65--2
පූජ්‍ය ඇස්වැද්දුම්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමිශ්‍රී සුන්නදාරාම පිරිවෙන - ඔවිටිගල60--3
පූජ්‍ය ඇල්පිටියේ අම්ත හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන - නාරවිල35--4
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය මොරවක නාරද හිමිශ‍්‍රී ධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන85--1
පොද්දිවෙල සුසීම හිමිශ‍්‍රී සුනන්දාරාම පිරිවෙන - ඕවිටිගල70--2
පූජ්‍ය ඇස්වැද්දුම්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන - නාරවිල70--2
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය කුඩාගල සුධම්ම හිමිශ‍්‍රී ධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන150--1
පූජ්‍ය ඇල්ලකන්දේ සුමනසිරි හිමිශ‍්‍රී උපරතන - පිරිවෙන - ලෙව්වන්දූව150--1
පූජ්‍ය ඇස්වැද්දුම්ගොඩ ඤාණානන්ද හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන - නාරවිල140--2
පූජ්‍ය මාමඩලේ විනීත හිමිශ්‍රී ඉන්ද්‍රාසභ පිරිවෙන - බෝපිටිය110--3
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය දාපිලිගොඩ ඥානරතන හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන - නාරවිල30--1
පූජ්‍ය නිවිතිගල චන්දානන්ද හිමිශ‍්‍රී ධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන28--2
පූජ්‍ය බෝම්බුවල සුගතරතන හිමිශ්‍රී සුනන්දාරාම පිරිවෙන - ඔවිටිගල26--3
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය තලංගල්ලේ අමිතසිරි හිමිධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන160--1
පූජ්‍ය ඇල්ලකන්දේ සුමනසිරි හිමිශ්‍රී උපරතන පිරිවෙන - ලෙව්වන්දූව140--2
පූජ්‍ය දොඩම්පහපිටියේ ශාසනරතන හිමිශ්‍රී සුනන්දාරාම පිරිවෙන - ඔවිටිගල130--3
පූජ්‍ය දොරකුඹුරේ සුමිත්ත හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන - මීගහතැන්න80--4
පූජ්‍ය දාපිළිගොඩ ගුණරතන හිමිශ්‍රී අභයරාජ පිරිවෙන - නාරවිල20--5
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය තලන්ගල්ලේ අමිතසිිරි හිමිශ්‍රී ධර්මපාල මහා පිරිවෙන - බෙල්ලන140--1
පූජ්‍ය දොඩම්පාපිටියේ සාසනරතන හිමිශ‍්‍රී සුනන්දාරාම පිරිවෙන - ඕවිටිගල130--2
පූජ්‍ය ඇල්පිටියේ අමිත හිමිශ්‍රී සරණංකර පිරිවෙන - මීගහතැන්න30--3
ඉංග්‍රීසි කථික තරගය
පූජ්‍ය එන්. සුගුණධම්ම හිමිශ‍්‍රී ධර්මපාල පිරිවෙන - බෙල්ලන28--1
පූජ්‍ය දොඩම්පාපිටියේ සාසනරතන හිමිශ‍්‍රී සුනන්දාරාම පිරිවෙන - ඕවිටිගල18--2

හොරණ කලාපය 

ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පලමු වටය
පූජ්‍ය කලවානේ සුනීත හිමිශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල1601
පූජ්‍ය හදුන්ගමුවේ ධම්මකිත්ති හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන1562
පූජ්‍ය දොරපනේ් සුමනවිසුද්ධි හිමිවිජයගිරි පිරිවෙන - කෝරළඉම1543
පූජ්‍ය පල්ලේගම චන්දරතන හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ1434
පූජ්‍ය අමරගෙදර චන්දානන්ද හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය1405
පූජ්‍ය රත්මල්කණ්ඩියේ සංඝරතන හිමිපේමරතන පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම1386
පූජ්‍ය සූරියවැව චන්දානන්ද හිමිසිරි ඝනානන්ද පිරිවෙන - වීදාගම1347
පූජ්‍ය මීගමුවේ සුමනවංස හිමිශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන - රැුටියල1218
පූජ්‍ය කෙලින්කන්දේ විජිතවංස හිමිගල්ලෙන් රජමහා විහාරය - වරකාගොඩ1169
පූජ්‍ය බලගොඩ සුමංගල හිමිවිද්‍යාවර්ධන පිරිවෙන - ඉංගිරිය8910
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණු ලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටය
පූජ්‍ය ඒ චන්දානන්ද හිමිසිරි ඝනානන්ද පිරිවෙන - වීදාගම1501001
පූජ්‍ය එම්. විජිත හිමිශ්‍රී පුඤ්ඤරතන පිරිවෙන - කිදෙල්පිටිය150952
පූජ්‍ය ඒ. සුමනසමිද්ධි හිමිවිජයගිරි පිරිවෙන - කෝරළඉම148-3
පූජ්‍ය ඞී. ගුණාලංකාර හිමිවිද්‍යාවර්ධන පිරිවෙන - ඉංගිරිය145-4
පූජ්‍ය එම්. විමලරතන හිමශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන - රැුටියල145-4
පූජ්‍ය ඔී. අමිල හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ140-5
පූජ්‍ය බී. ධම්මානන්්ද හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන130-6
පූජ්‍ය කේ. ආනන්ද හිමිශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල120-7
පූජ්‍ය එන්. සුනන්ද හිමිගල්ලෙන් රජමහා විහාරය - වරකාගොඩ115-8
පූජ්‍ය එච්. ඤානරතන හිමිවිික‍්‍රමශීලා පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම100-9
පූජ්‍ය ඊ. ධම්මඤාන හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය80-10
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටය
පූජ්‍ය පල්ලේගම සමිද්ධිි හිමිශ්‍රී පුඤ්ඤරතන පිරිවෙන - කිදෙල්පිටිය1401001
පූජ්‍ය එප්පාවල මදුරරංසි හිමිසිරි ඝනානන්ද පිරිවෙන - වීදාගම140902
කේ. ඒ. රවිදු ලක්ෂාන්විජයගිරි පිරිවෙන - කෝරළඉම140902
පූජ්‍ය හසලක සුවණ්ණතිස්ස හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන130-3
පූජ්‍ය කලවානේ සුනීත හිමිශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල130-3
පූජ්‍ය බලංගොඩ සුමංගල හිමිවිද්‍යාවර්ධන පිරිවෙන - ඉංගිරිය130-3
පූජ්‍ය මහර රේවත හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ130-3
පූජ්‍ය මාරහේනේ විමලරතන හිමිශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන - රැටියල120-4
පූජ්‍ය නොරොච්චෝලේ සුනන්ද හිමිගල්ලෙන් රජමහා විහාරය - වරකාගොඩ120-4
පූජ්‍ය හිපන්කන්දේ ඥාණරතන හිමිවිික‍්‍රමශීලා පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම50-5
පූජ්‍ය කිරිඇල්ලේ ශාසනරතන හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය30-6
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය මිල්ලනියේ විපුලරංසි හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ1501
පූජ්‍ය වල්ගම දීපානන්ද හිමිසිරි ඝනානන්ද පිරිවෙන - වීදාගම1202
පූජ්‍ය බදුල්ලේ ධම්මදාර හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන803
පූජ්‍ය ලේගම සුධීර හිමිශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල504
පූජ්‍ය වීරකැටියේ සීලසෝභන හිමවිද්‍යාවර්ධන පිරිවෙන - ඉංගිරිය504
පූජ්‍ය අනුරාධපුරේ පදුම රතන හිමිශ්‍රී පේමරතන පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම504
පූජ්‍ය මීගමුවේ සුමනවංස හිමිශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන - රැටියල405
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය එම්. සීලවිශුද්ධි හිමිවිජයගිරි පිරිවෙන - කෝරළඉම151
පූජ්‍ය පල්ලේගම සමිද්ධි හිමිශ්‍රී පුඤ්ඤරතන පිරිවෙන - කිදෙල්පිටිය142
ජනක සම්පත්විද්‍යාවර්ධන පිරිවෙන - ඉංගිරිය142
පූජ්‍ය ඒ. හේමරතන හිමිශ්‍රී පේමරතන පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම83
පූජ්‍ය එච්. ධම්මකිත්ති හිමශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන83
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය පල්ලේගම සමිිද්ධි හිමිශ්‍රී පුඤ්ඤරතන පිරිවෙන - කිදෙල්පිටිය1401
කේ. ඒ. රවිදු ලක්ෂාන්ශ්‍රී විජයගිරි පිරිවෙන - කොරළඉම1302
පූජ්‍ය රත්මල්කැටියේ සංඝරතන හිමි1203
ඉංග්‍රීසි කථික තරගය
කේ. ඒ. රවිදු ලක්ෂාන්ශ්‍රී විජයගිරි පිරිවෙන - කොරළඉම151
පූජ්‍ය ලූණුගම්වෙහෙරේ සුසීම හිමිවිද්‍යාවර්ධන පිරිවෙන - ඉංගිරිය112
පූජ්‍ය බඩල්කුඹුරේ ඉන්දකිත්ති හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ93
පූජ්‍ය වෙල්ගම දීපානන්ද හිමිසිරි ඝනානන්ද පිරිවෙන - වීදාගම93
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය අංගම්පිටියේ ධම්මරතන හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන1851001001
පූජ්‍ය කලවානේ වජිර හිමිවිජයගිරි පිරිවෙන - කෝරළඉම1851001001
පූජ්‍ය මාවල ජිනානන්ද හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ160--2
පූජ්‍ය මඩුල්ලේ විමලඥාන හිමිශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන - රැුටියල155--3
පූජ්‍ය මැදගොඩ ලංකානන්ද හිමිශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල154--4
පූජ්‍ය ආටකුලියේ සුචිිත්ත හිමිගල්ලෙන් රජමහා විහාරය - වරකාගොඩ145--5
පූජ්‍ය බුත්තල සීලාලංකාර හිමිපේමරතන පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම145--5
පූජ්‍ය පාහියන්ගල සීලරතන හිමිපාහියන් භික්ෂු පුහුණු පිරිවෙන- බුලත්සිංහල132--6
පූජ්‍ය හල්තොට සීලවිමල හිමිවිද්‍යාවර්ධන පිරිවෙන - ඉංගිරිය113--7
පූජ්‍ය කෑගල්ලේ සෝමරතන හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය74--8
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය දෙනගම මංගල හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ150100451
පූජ්‍ය පොලොන්නරුවේ පඤ්ඤානන්දහිමිසිරි ඝනානන්ද පිරිවෙන - වීදාගම150100402
පූජ්‍ය අනුරාධපුරේ අමිත හිමිශ්‍රී පුඤ්ඤරතන පිරිවෙන - කිදෙල්පිටිය143--3
පූජ්‍ය කළවානේ වජිර හිමිවිජයගිරි පිරිවෙන - කෝරළඉම139--4
පූජ්‍ය වතුකන්දේ ලංකාරතන හිමිශ්‍රී පේමරතන පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම135--5
පූජ්‍ය දාම්මල ධම්මරක්ඛිත හිමිගල්ලෙන් රජමහා විහාරය - වරකාගොඩ133--6
පූජ්‍ය මොරවක අරියවිමල හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන115--7
පූජ්‍ය පුවක්බඩඔීීීීීීීවිට විනීත හිමිශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන - රැුටියල88--8
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය වී. සුබෝධ හිමිශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල1401
පූජ්‍ය ඞී. මංගල හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ1302
පූජ්‍ය පී. පඤ්ඤානන්ද හිමිසිරි ඝනානන්ද පිරිවෙන - වීදාගම1302
පූජ්‍ය ටී. සමිතසාර හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය1302
පූජ්‍ය එච්. සීලසුමන හිමිවිද්‍යාවර්ධන පිරිවෙන - ඉංගිරිය1203
පූජ්‍ය ඞී. අමිතසාර හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන1203
පූජ්‍ය ඒ. ධම්මරතන හිමිවිික‍්‍රමශීලා පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම904
පූජ්‍ය පී. සුධම්ම හිමිපාහියන්ගල පිරිවෙන - බුලත්සිංහල805
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය හිපන්කන්දේ පඤ්ඤාරතන හිමිශ්‍රී පේමරතන පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම1441
පූජ්‍ය පින්නගොල්ලේ වජිරඤාන හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ1372
පූජ්‍ය ගම්පලකන්දේ සීවලි හිමිශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල1363
පූජ්‍ය වැලිගම ඥානින්ද හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන804
පූජ්‍ය බලංගොඩ රේවත හිමිවිද්‍යාවර්ධන පිරිවෙන - ඉංගිරිය495
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය දියගම චන්දාලෝක හිමිවිජයගිරි පිරිවෙන - කෝරළඉම151
පූජ්‍ය මඩුල්ලේ විිමලඤාන හිමිශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන - රැටියල142
පූජ්‍ය අංගම්පිටියේ ධම්මරතන හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන142
පූජ්‍ය මිල්ලෑවේ ඤානාරාම හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ133
පූජ්‍ය රාස්සගල ජිනරතන හිමිශ්‍රී පේමරතන පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම104
එස්. ඒ. අසේලශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල75
පූජ්‍ය අමතුලියේ සුඛිත්ත හිමිගල්ලෙන් රජමහා විහාරය - වරකාගොඩ56
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය දියගම චන්දාලෝක හිමිශ්‍රී විජයගිරි පිරිවෙන - කොරළඉම1501
පූජ්‍ය නේපාලේ අමිතසිරි හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ1402
පූජ්‍ය ඒ. ධම්මසාර හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන603
පූජ්‍ය කේ. සෝමරතන හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය603
ඉංග්‍රීසි කථික තරගය
පූජ්‍ය දියගම චන්දාලෝක හිමිශ්‍රී විජයගිරි පිරිවෙන - කොරළඉම161
පූජ්‍ය නේපාලේ අමිතසිරි හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ142
පූජ්‍ය දියසෙන්පුර කෝලිත හිමිවිද්‍යාවර්ධන පිරිවෙන - ඉංගිරිය123
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටය
පූජ්‍ය අමුහේන්කන්දේ පඤ්ඤානන්ද හිමිවිජයගිරි පිරිවෙන - කෝරළඉම1901
පූජ්‍ය කොට්ටාවේ ධම්මාලෝක හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ1882
පූජ්‍ය යාපහුවේ සිරිධම්ම හිමිශ්‍රී පඤ්ඤාරතන පිරිවෙන - කිදෙල්පිටිය1853
පූජ්‍ය සීවලිපුර උදිත හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන1794
පූජ්‍ය දොඹගොඩ සීලානන්ද හිමිගල්ලෙන් රජමහා විහාරය - වරකාගොඩ1705
පූජ්‍ය කරල්ගමුවේ සුධම්මදරතන හිමිපේමරතන පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම1636
පූජ්‍ය පානදුරේ සුධස්සි හිමිශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල1597
පූජ්‍ය මානින්ගමුෙවි කුසලසිරි හිමිශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන - රැුටියල1518
පූජ්‍ය කීරගල ධම්මින්ද හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය1409
පූජ්‍ය ගොඩාමුනේ සුමනනන්ද හිමිසිරි ඝනානන්ද පිරිවෙන - වීදාගම13010
පූජ්‍ය පාහිංයන්ගල සුබෝධ හිමිපාහියන් භික්ෂු පුහුණු පිරිවෙන- බුලත්සිංහල12811
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටය
පූජ්‍ය අතුරුඇලේ අමරවංස හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ150981
පූජ්‍ය කහතුඩුවේ සෝභිත හිමිවිජයගිරි පිරිවෙන - කෝරළඉම150902
පූජ්‍ය වරාපිටියේ චන්දවිමල හිමිශ්‍රී පේමරතන පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම149-3
පූජ්‍ය මීගොඩ ඉන්දසාර හිමිසිරි ඝනානන්ද පිරිවෙන - වීදාගම145-4
පූජ්‍ය වත්තහේනේ සුනීත හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන142-5
පූජ්‍ය කොටපංවිල සුනීත මිශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල130-6
පූජ්‍ය හේරත්හල්මිල්ලෑවේ මුදිත හිමිශ්‍රී පුඤ්ඤරතන පිරිවෙන - කිදෙල්පිටිය125-7
පූජ්‍ය තිරිවානාකැටියේ සමිතසාර හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය125-7
පූජ්‍ය දීයකඩුවේ නන්දාරාම හිමිගල්ලෙන් රජමහා විහාරය - වරකාගොඩ120-8
පූජ්‍ය සෙවනගල සීලානන්ද හිමිශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන - රැුටියල109-9

ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණු  ලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය මහසෙන්පුර ශාන්තරතන හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන140100-1
පූජ්‍ය කිතුල්ගල්විල සුසීල හිමශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල14080-2
පූජ්‍ය මීගොඩ ඉන්දසාර හිමිසිරි ඝනානන්ද පිරිවෙන - වීදාගම14080-2
පූජ්‍ය කිතුල්ගොඩ විමලබුද්ධි හිමිශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන - රැටියල130--3
පූජ්‍ය රද්දෙගොඩ පියදස්සි හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ130--3
පූජ්‍ය යාපහුවේ සිරිධම්ම හිමශ්‍රී පුඤ්ඤරතන පිරිවෙන - කිදෙල්පිටිය130--3
පූජ්‍ය වතුරවිල සද්ධානන්ද හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය120--4
පූජ්‍ය දොඹගොඩ සීලාන්නද හිමිගල්ලෙන් රජමහා විහාරය - වරකාගොඩ120--4
පූජ්‍ය අමුහේන්කන්දේ පඤ්ඤානන්ද හිමවිජයගිරි පිරිවෙන - කෝරළඉම100--5
පූජ්‍ය වැලිකල අමිතරතන හිමිවිික‍්‍රමශීලා පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම90--6
පූජ්‍ය හිදුරංගල කස්සප හිමිවිද්‍යාවර්ධන පිරිවෙන - ඉංගිරිය80--7
පූජ්‍ය පාහියන්ගල සොභිත හිමිපාහියන්ගල පිරිවෙන - බුලත්සිංහල50--8

ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය තුත්තිරිපිටියේ චන්දවිමල හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ1471
පූජ්‍ය කිතුල්ගොඩ විමලබුද්ධි හිමිශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන - රැටියල1432
පූජ්‍ය ගොඩකවෙල සුමන හිමිශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල1203
පූජ්‍ය මහසෙන්පුර සන්ථරතන හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන1194
පූජ්‍ය මකුලූදූවේ පුඤ්ඤරතන හිමිශ්‍රී පේමරතන පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම875
පූජ්‍ය කීරගල ධම්මින්ද හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය726
පූජ්‍ය මදුරංකුලියේ සුමනතිස්ස හිමිගල්ලෙන් රජමහා විහාරය - වරකාගොඩ547
පූජ්‍ය ගොඩාමුනේ සුමනරතන හිමිසිරි ඝනානන්ද පිරිවෙන - වීදාගම508
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටය
පූජ්‍ය තුත්තිරිපිටියේ චන්දවිමල හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ1501001
පූජ්‍ය මාලිංගමුවේ කුසලසිරි හිමිශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන - රැටියල150302
පූජ්‍ය පැලෑද සුමනසිරි හිමිගල්ලෙන් රජමහා විහාරය - වරකාගොඩ110-3
පූජ්‍ය මුරුතගම සුමනසාර හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය110-4
ඩබ්. ඞී. තරූෂ සදරුවන්ශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල142-5
පූජ්‍ය හබුරුගල අරියකුසල හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන80-6
පූජ්‍ය වරාපිටියේ චන්දවිමල හිමිශ්‍රී පේමරතන පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම80-7
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය රද්දෙගොඩ පියදස්සි හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ1301
පූජ්‍ය පාහියන්ගල සුබෝධි හිමිපාහියන්ගල පිරිවෙන - බුලත්සිංහල1002
පූජ්‍ය වතුරවිල සද්ධානන්ද හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය903
පූජ්‍ය මකුළුවේ දුඤ්ඤරතන හිමිසිරි පේමරතන පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම704
ඉංග්‍රීසි කථික තරගය
පූජ්‍ය රද්දෙගොඩ පියදස්සි හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ181
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය නෙලූම්මල විජිත හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ1851
පූජ්‍ය දෙයියන්දර මංගල හිමිවිජයගිරි පිරිවෙන - කෝරළඉම1802
පී. ඞී. තරුක නිර්මාල් හිමිශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල1803
පූජ්‍ය බුලත්සිංහල සීලානන්ද හිමිශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන - රැුටියල1754
පූජ්‍ය පාහියන්ගල විසුද්ධි හිමිපාහියන් භික්ෂු පුහුණු පිරිවෙන- බුලත්සිංහල1405
පූජ්‍ය තලගල අමිතතිස්ස හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන1405
පූජ්‍ය මැදවච්චියේ දේවානන්ද හිමිසිිරි ඝනානන්ද පිරිවෙන - වීදාගම1356
පූජ්‍ය බෝතලේගම ජිනරතන හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය1307
පූජ්‍ය කහවේ පියදස්සි හිමිගල්ලෙන් රජමහා විහාරය - වරකාගොඩ1307
පූජ්‍ය යටයන්තොට අමරරතන හිමිපේමරතන පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම1108
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය මහවත්තේ සෝමින්ද හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ1861
පූජ්‍ය ඇතිලිවැවේ චන්දිම හිමිශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන - රැුටියල1492
පූජ්‍ය වැල්ලවායේ සුමනරතන හිමිවිද්‍යාවර්ධන පිරිවෙන - ඉංගිරිය1403
පූජ්‍ය ගින්නලියේ පඤ්ඤාලෝක හිමිශ්‍රී පේමරතන පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම1374
පූජ්‍ය වාහල්කඩ රතන හිමිශ්‍රී පුඤ්ඤරතන පිරිවෙන - කිදෙල්පිටිය1205
පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සමිත හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය1206
නන්දන විමලසූරියශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල1157
පූජ්‍ය කහදූවේ පියදස්සිි හිමිගල්ලෙන් රජමහා විහාරය - වරකාගොඩ908
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය කහගොල්ලේ සමිත හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය150100601
පූජ්‍ය ගල්මුල්ලේ ධම්මින්ද හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ150100202
ජී. මල්ත් සසංකශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල150100202
පූජ්‍ය ජී. සීලානන්ද හිමිවිද්‍යාවර්ධන පිරිවෙන - ඉංගිරිය140--3
පූජ්‍ය ඞී. මංගල හිමිවිජයගිරි පිරිවෙන - කෝරළඉම120--4
පූජ්‍ය එස්. සද්ධාතිස්ස හිමිසිරි ඝනානන්ද පිරිවෙන - වීදාගම110--5
පූජ්‍ය ඇතිලිවැවේ චන්දිම හිමිශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන - රැුටියල110--5
පූජ්‍ය ටී. පුණ්ණ හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන100--6
පූජ්‍ය එච්. සුමනානන්ද හිමිගල්ලෙන් රජමහා විහාරය - වරකාගොඩ90--7
පූජ්‍ය ටී. රතනසිරි හිමිවිික‍්‍රමශීලා පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම70--8
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය ටී. සම්තනන්ද හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ1501
පූජ්‍ය පී. මේධංකර හිමිපාහියන් භික්ෂු පුහුණු පිරිවෙන - පාහියන්ගල1302
පූජ්‍ය ටී. අමිතතිස්ස හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන1273
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය ඩබ්. සුමනරතන හිමිවිද්‍යාවර්ධන පිරිවෙන - ඉංගිරිය151
පූජ්‍ය ටී. පුණ්ණ හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන142
බී. පම්ත් හිමාෂශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල133
පූජ්‍ය පී. මේධංකර හිමිපාහියන් භික්ෂු පුහුණු පිරිවෙන - පාහින්යන්ගල133
පූජ්‍ය එම්. දේවානන්ද හිමිසිරි ඝනානන්ද පිරිවෙන - වීදාගම133
පූජ්‍ය බී. සෝමානන්ද හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ114
පූජ්‍ය බී. සීලානන්ද හිමිශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන - රැුටියල114
පූජ්‍ය කේ. සුදින්න හිමිගල්ලෙන් රජමහා විහාරය - වරකාගොඩ95
පූජ්‍ය ඩබ්. සෝරත හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය66
පූජ්‍ය ජී. පඤ්ඤාලෝක හිමිශ්‍රී පේමරතන පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම57
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය බෝතලේගම ජිනරතන හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය1501
පූජ්‍ය ගගේයායේ ශාන්තිදේව හිමිවිද්‍යාවර්ධන පිරිවෙන - ඉංගිරිය1402
පූජ්‍ය ගල්මුල්ලේ ධම්මින්ද හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ1402
පූජ්‍ය තැන්නෙකුඹුරේ සාරද හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන1103
ඉංග්‍රීසි කථික තරගය
පූජ්‍ය ගගේයායේ ශාන්තිදේව හිමිවිද්‍යාවර්ධන පිරිවෙන - ඉංගිරිය231
පූජ්‍ය ගල්මුල්ලේ ධම්මින්ද හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ162
ජී. පී. එච්. ආර්. ධනුෂ්කශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල103
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටය
පූජ්‍ය හසලක විමලබුද්ධි හිමිවිජයගිරි පිරිවෙන - කෝරළඉම951
පූජ්‍ය පනාකඩුවේ සිරිරතන හිමිපේමරතන පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම902
පූජ්‍ය අගලවත්තේ සමිද්ධි හිමිශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල803
පූජ්‍ය හැඩිගල්ලේ දේවසුමන හිමිගල්ලෙන් රජමහා විහාරය - වරකාගොඩ704
පූජ්‍ය සියඹලාපේ අමිතරංසි හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ695
පූජ්‍ය තණමල්විල තපස්සි හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන656
පූජ්‍ය අමුනේකදුරේ ගුණානන්ද හිමිසිරි ඝනානන්ද පිරිවෙන - වීදාගම537
පූජ්‍ය ඇතිලිවැවේ චන්දානන්ද හිමිශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන - රැුටියල428
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය බුලත්කොහුපිටියේ සුමනරතන හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන1871
පූජ්‍ය හසලක විමලබුද්ධි හිමිවිජයගිරි පිරිවෙන - කෝරළඉම1852
නිරාජ් කවිෂ්කශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන - රැටියල1713
පූජ්‍ය උඩරන්වල රතනසාර හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ1654
පූජ්‍ය වැල්ලවායේ හසිත හිමිශ්‍රී පේමරතන පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම1615
පූජ්‍ය හඹුරුගල ධම්මරතන හිමිශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල1606
පූජ්‍ය පොලොන්නරුවේ ධම්මසදීපාලංකාර හිමිසිරි ඝනානන්ද පිරිවෙන - වීදාගම1407
පූජ්‍ය විල්වල හේමරතන හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය1308
පූජ්‍ය අයගම නාරද හිමිගල්ලෙන් රජමහා විහාරය - වරකාගොඩ1089
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
I වටයII වටයIII වටය
පූජ්‍ය දඹවින්නේ රත්නපි‍්‍රය හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ150100501
පූජ්‍ය නාගොඩ ශාසනවංශ හිමිශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන - රැටියල150100402
පූජ්‍ය රත්වැටියේ සමිත හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය15060-3
පූජ්‍ය අමුණෙකදුරේ ගුණානන්ද හිමිසිරි ඝනානන්ද පිරිවෙන - වීදාගම15050-4
පූජ්‍ය බුලත්කොහුපිටියේ සුමනරතන හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන140--5
පූජ්‍ය හබුරුගල ධම්මරතන හිමිශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල130--6
පූජ්‍ය පාහියන්ගල සුභූති හිමිපාහියන්ගල පිරිවෙන - බුලත්සිංහල120--7
පූජ්‍ය කැටවල පවරධම්ම හිමිවිද්‍යාවර්ධන පිරිවෙන - ඉංගිරිය110--8
පූජ්‍ය පනාකඩුවේ සිරිරතන හිමිවිික‍්‍රමශීලා පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම110--8
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය වැල්ලවායේ විමලබුද්ධි හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ4181
පූජ්‍ය බුලත්සිංහල නන්ද හිමිශ්‍රී ඤානාලෝක පිරිවෙන - බුලත්සිංහල1422
පූජ්‍ය තණමල්විල තපස්සි හිමිශ්‍රී සරණතිස්ස පිරිවෙන - මොරගහහේන853
පූජ්‍ය පොලොන්නරුවේ ධම්මසදීපාලංකාර හිමිසිරි ඝනානන්ද පිරිවෙන - වීදාගම794
යූ. අමිල චතුරංගශ්‍රී පේමරතන පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම365
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය නාගොඩ සාසනවංස හිමිශ්‍රී ධම්මාලෝක පිරිවෙන - රැුටියල141
පූජ්‍ය මාමිණියාවේ මුදිතරතන හිමිවිජයගිරි පිරිවෙන - කෝරළඉම132
පූජ්‍ය රත්මැටියේ සමිත හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය103
පූජ්‍ය වැල්ලවායේ හසිතරතන හිමිශ්‍රී පේමරතන පිරිවෙන - බණ්ඩාරගම94
පූජ්‍ය මහියන්ගනයේ සිරිසුමන හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ85
ශිෂ්‍යයාගේ නමපිරිවනේ නම හා ලිපිනයලබා ගත් මුළු ලකුණුලබා ගත් ස්ථානය
පූජ්‍ය එම්. මුදිතරතන හිමිශ්‍රී විජයගිරි පිරිවෙන - කොරළඉම2501
පූජ්‍ය ඩබ්. හේමරතන හිමිවිද්‍යාශේඛර පිරිවෙන - බැල්ලපිටිය2402
පූජ්‍ය ඥානසිරි හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ1303
ඉංග්‍රීසි කථික තරගය
පූජ්‍ය එම්. මුදිතරතන හිමිශ්‍රී විජයගිරි පිරිවෙන - කොරළඉම121
පූජ්‍ය ඥානසිරි හිමිශ්‍රී ධම්මරතන පිරිවෙන -හොරණ92
Reliable Counter
2018-06-11T18:51:47+00:00

2 අදහස්

  1. වෑගම සමිතරතන හිමි 2018 March 19 at 1:59 pm

    අපේ පොඩි හාමුදුරැවරැන්ට උණුසුම් සුභ පැතුම්….

  2. Reporn Chakma 2018 April 2 at 1:21 am

    Good job bhante wish you all may triple gem bless….

මේ ලිපිය ගැන ඔබේ අදහස් ලියන්න

error: කොපි කල නොහැක. අවශ්‍ය දත්ත ලබාගැනීමට අමතන්න. - 0779922151