පාලි

පාලි භාෂාවට අදාළ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ නිර්දිෂ්ඨ ග්‍රන්ථ

විෂය නිර්දේශය පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න පෙළ පොත නව සංස්කරණය 2017 මධ්‍යවාරය
විෂය නිර්දේශය පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න  පෙළ පොත පැරණි සංස්කරණය 2017 මධ්‍යවාරය
  පෙළ පොත නව සංස්කරණය 
විෂය නිර්දේශය පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න පෙළ පොත නව සංස්කරණය2017 මධ්‍යවාරය
 ධම්මපදට්ඨ කථා
විෂය නිර්දේශය පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න පෙළ පොත නව සංස්කරණය2017 මධ්‍යවාරය
විෂය නිර්දේශය පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න පෙළ පොත නව සංස්කරණය 2017 මධ්‍යවාරය
 ඛුද්දක නිකාය 
විෂය නිර්දේශය පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න මහා වග්ගපාලි – මහාඛන්ධකය
 බ්‍රාහ්මණ සංයුත්තය
ජාතකට්ඨ කතා – කුලාවක වග්ගය
 ධම්මපදය 1-10 වග්ග
විෂය නිර්දේශය පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න 2017 මජ්ඣිම නිකාය
 ථේර ගාථා – 7-8-9-10 නිපාත
 පාලි ථූපවංශය
 තේලකාටාහ ගාථා
 පාලි වංශකතා සාහිත්‍ය
 පාලි සාහිත්‍ය
 පාලි සාහිත්‍යයේ ඉතිහාසය
 බෞද්ධ සාහිත්‍ය
 ලංකා පාලි සාහිත්‍ය
 ත්‍රිපිටක පරීක්ෂණය
විෂය නිර්දේශය පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න දීඝ නිකාය ( සුත්‍ර තුනයි)
 විනය විනිච්චය
 සුත්ත නිපාත උරග වග්ග
 විසුද්ධි මග්ග 1-2-3-4-5
 අභිධම්මත්ථ සංගහ
විෂය නිර්දේශය පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න දීඝනිකාය – සිගාලකසුත්ත (සිගාලෝවාද සුත්ත)
 ධම්මපද – පණ්ඩිතවග්ග
ජාතකට්ඨකථා – මහාසුපින ජාතකය
පාලි සාහිත්‍යය – 1,2, පරිච්චේදය  හා 3 පරිච්චේදය
 කොසොල් සිහින වර්ණනාව
විෂය නිර්දේශය පෙළ පොත / අතිරේක කියවීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර
 බාගන්න චුල්ලවග්ගපාළි – උපජ්ඣාය – සද්ධිවිහාරිකවත්ත
 අපදානපාළි – වක්කලී ථේරාපදාන
 මහාවංස – 11 පරිච්ෙඡ්දය
 පාලි සාහිත්‍යය – 8 සහ 9 පරිච්ෙඡ්ද
 කොසොල් සිහින වර්ණනාව

පාලි භාෂාව සරලව ඉගෙනීමට සහ ඉගැන්වීමට සරලව සකස් කළ මෙම පොත් අප වෙත ලබාදුන් රාජකීය පණ්ඩිත කොටදුපේ සුමන හිමියන්ට පුණ්‍යානුමෝදනා….

හැමෝටම දැනගන්න හැමෝමත් එක්ක බෙදාගන්න.

Tags

අක්ෂර අනගාරික ධර්මපාල තුමා අනුමත කීරීම අම්පාර ඉංග්‍රීසි වාර සටහන් ඉතිහාසය ඉන්දියන් ඉතිහාසය උසස් පෙළ ඉතිහාස​ය කළුතර කාල සටහන් කැටයම් කලාව කුරුණෑගල කොළඹ ගම්පහ ගුරු පුරප්පාඩු නිකාය නිරුක්ති පාලි පැලෑනේ සිරි වජිරඥාන මහ නාහිමිපාණන් පිරිවෙන් ගීතය පිරිවෙන් ‌කොඩිය පුජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහ නාහිමි පුජ්‍ය වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල හිමි පූජිත ජීවිත පොලොන්නරුව බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්රිය මහා ස්වාමින්වහන්සේ බලංන්ගොඩ සමිත හිමි බෞද්ධ අධ්‍යයනය මහනුවර මොනරාගල රජවරැ වංශකථා ව්‍යංජන අක්ෂර ව්‍යාකරණ විනය නීති විෂය අධ්‍යක්ෂවරු වෙබ් සයිට් එකක් හදමු ශ්‍රී සරණංකර සඟරජ හිමි සංදේ​ශ සංස්කෘත සිංහල සිංහල වාර සටහන් සුමංගල ස්වාමින්වහන්සේ සුමන හිමි හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමියෝ