රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්

පිරිවෙන් අංකයපිරිවෙනේ නමලිපිනයවිද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනය
1ශ්‍රී සද්ධර්මාලංකාර විද්‍යායතන පිරිවෙනධර්මශාලාව,රත්නපුර
10ශ්‍රී ඉන්දාසභ මූලික පිරිවෙනපොල්ලමුර,වැලිගෙපොල
11ශ්‍රී දේවානන්ද මූලික පිරිවෙනවටාපත,නිවිතිගල
12ශ්‍රී සිද්ධාර්තෝදය මූලික පිරිවෙනගිණිහිරිය,කරංගොඩ
13ශ්‍රී ගංගාරාම මූලික පිරිවෙනදෑල,රත්නපුර
14සිරි විසුද්ධාරාම මූලික පිරිවෙනමුවගම,රත්නපුර
15ශ්‍රී හේමගිරි මූලික පිරිවෙනකළුගල,විජේරිය
16ශ්‍රී මහින්දාරාම විද්‍යායතනය පිරිවෙනගොඩකවෙල,ගොඩකවෙල
17ශ්‍රී ඤණසීහ මහ පිරිවෙන99, ගගේයාය,ඇඹිලිපිටිය
18ශ්‍රී ඤාණසීහ මූලික පිරිවෙනපලාවෙල,උඩ කිරිඇල්ල
19ශ්‍රී චේතියගිරි මූලික පිරිවෙනපුස්සැල්ල,පරකඩුව
2ශ්‍රී ඤාණෝභාස මහ පිරිවෙනමල්වල,රත්නපුර
20ශ්‍රී රතනපාල මූලික පිරිවෙන (බුලත්ගම)බුලත්ගම,බලංගොඩ
21ශ්‍රී ධම්රජ මූලික පිරිවෙනකොස්නාතොට,ගොඩකවෙල
22ශ්‍රී විජයරාජ මූලික පිරිවෙනවැල්ලදුර,කහවත්ත
23ශ්‍රී ධර්මායතන මහ පිරිවෙනමහවල,රත්නපුර
24ශ්‍රී සුධර්මාරාම මූලික පිරිවෙනවැද්දාගල,කලවාන
25ශ්‍රී ධර්මරාජ මූලික පිරිවෙනනළුවෙල,බලංගොඩ
26ශ්‍රී සුදර්ශන මහා විහාර මූලික පිරිවෙනකෑල්ල,කොලොන්න
27ශ්‍රී විද්‍යාලෝක මූලික පිරිවෙනකාහේන්ගම,කුරුවිට
28ශ්‍රී සෘෂිනිකේතන මූලික පිරිවෙනපංසල පාර,කහවත්ත
29ශ්‍රී බෝධිරාජ ධර්මායතන මහ පිරිවෙනහිගුරආර,ඇඹිලිපිටිය
3ශ්‍රී සුමන මහ පිරිවෙනමුද්දූව,රත්නපුර
30ශ්‍රී විද්‍යාඥාන මූලික පිරිවෙනතිරිවානකැටිය,රත්නපුර
31ශ්‍රී ශාස්ත්‍රෝදය මූලික පිරිවෙනමාරපන,රත්නපුර
32සිරි ගුණරතන මූලික පිරිවෙනඋඩවලව,ඇඹිලිපිටිය
33ශ්‍රී රතනපාල ධර්මායතන මූලික පිරිවෙනපොත්ගුල් විහාරය,කරංගොඩ
34ශ්‍රී විද්‍යානන්ද මහ පිරිවෙනහිදැල්ලන,රත්නපුර
35ශ්‍රී සුමනතිස්ස මූලික පිරිවෙනපල්ලේගම,ඇඹිලිපිටිය
36ශ්‍රී ජයසුමන මූලික පිරිවෙනදාපනේ,ඕමල්පේ
37ශ්‍රී රතනපාල මූලික පිරිවෙන (මීගහගොඩ)මීගහගොඩ,පැල්මඩුල්ල
38සිරි ශාන්ති දේව විද්‍යා නිකේතන මූලික පිරිවෙනවිල්ලාර,වැලිපතයාය
39ශ්‍රී චිත්තානන්ද මූලික පිරිවෙනදොඩම්පේ,රත්නපුර
4ශ්‍රී සුමන පිරිවෙන් විද්‍යායතනයබුළුගහපිටිය,ඇහැලියගොඩ
40ශ්‍රී සිරිරතන මූලික පිරිවෙනකුඹුගොඩආර,උඩවලව
41ශ්‍රී රෝහණ වනවාස මූලික පිරිවෙනකඩමුදුන,බුළුතොට
42ශ්‍රී විද්‍යාවර්ධන මූලික පිරිවෙනමිල්ලවිටිය,කුරුවිට
43ශ්‍රී විද්‍යාප්‍රදීප මූලික පිරිවෙනඅළුකැටිය,මාටුවාගල[email protected]
44ශ්‍රී ඥානසීහ නාහිමි මූලික පිරිවෙනපාතකඩ,පැල්මඩුල්ල
45ශ්‍රී සුනන්ද මූලික පිරිවෙනගමිත්කන්ද,අයගම
46ශ්‍රී නාලන්දා මූලික පිරිවෙනදෙල්වල,නිවිතිගල
47ශ්‍රී සම්බුද්ධත්ව ජයන්ති මූලික පිරිවෙනඉද්දමල්ගොඩ,පැල්මඩුල්ල
48සිරි සරණංකර ද්වීභාෂා ධර්මදූත මූලික පිරිවෙන,\බෝපිටිය,පැල්මඩුල්ල
49ශ්‍රී සෝමානන්ද ද්වීභාෂා මූලික පිරිවෙනබෝපැත්ත,ඇහැලියගොඩ
5රූප අරුණ විද්‍යායතන පිරිවෙනපැල්මඩුල්ල,පැල්මඩුල්ල
50ශ්‍රී සුමනනන්ද ද්වීභාෂා පිරිවෙනකුකුලේගම,කලවාන
6ශ්‍රී සුධර්මෝදය මහ පිරිවෙනපැල්මඩුල්ල,පැල්මඩුල්ල
7ශ්‍රී ධර්මානන්ද විද්‍යායතන පිරිවෙනමිරිස්වත්ත,බලංගොඩ
8ශ්‍රී සුමන මූලික පිරිවෙනතෙප්පනාව,කුරුවිට
9ශ්‍රී ශාන්ති නිකේතන මහ පිරිවෙනකරගස්තලාව,බෙලිහුල්ඔය

ඔබේ පිරිවෙණත් එකතු කරන්න

ඔබේ පිරිවෙණත් අප වෙබ් අඩවිය තුළ ලියා පදිංචි කිරීමෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය සහ ආචාර්ය ශිෂ්‍ය තොරතුරු සැනෙකින් ලබා ගැනීමට හැක 
මෙතැනින් පිවිසෙන්න
පිරිවෙන් තොරතුරු එකතු කිරීම් සඳහා ඔබට gmail account එකක් තිබිය තිබිය යුතුය. gmail account එකක් සාදා ගන්නා ආකාරය දැන ගන්න මෙතැනින් පිවිසෙන්න.
හැමෝටම දැනගන්න හැමෝමත් එක්ක බෙදාගන්න.

Leave a Reply

Next Post

පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණයප්‍රශ්න පත්‍ර

Tue May 21 , 2019
ප්‍රාචීන පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණය නව/පැරණි නිර්දේශ ඉතිහාසය2018 ප්‍රාචීන පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණය නව/පැරණි නිර්දේශ බෞද්ධ අධ්‍යයනය ප්‍රාචීන පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණයනව/පැරණි නිර්දේශ 2017(2018)සංස්කෘත ප්‍රාචීන පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණය නව/පැරණි නිර්දේශ 2017(2018)පාලි ප්‍රාචීන පණ්ඩිත අවසාන උපාධි පරීක්ෂණය නව/පැරණි නිර්දේශ 2017(2018)සිංහල හැමෝටම දැනගන්න හැමෝමත් එක්ක බෙදාගන්න.

Tags

අක්ෂර අනගාරික ධර්මපාල තුමා අනුමත කීරීම අම්පාර ඉංග්‍රීසි වාර සටහන් ඉතිහාසය ඉන්දියන් ඉතිහාසය උසස් පෙළ ඉතිහාස​ය කළුතර කාල සටහන් කැටයම් කලාව කුරුණෑගල කොළඹ ගම්පහ ගුරු පුරප්පාඩු නිකාය නිරුක්ති පාලි පැලෑනේ සිරි වජිරඥාන මහ නාහිමිපාණන් පිරිවෙන් ගීතය පිරිවෙන් ‌කොඩිය පුජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහ නාහිමි පුජ්‍ය වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල හිමි පූජිත ජීවිත පොලොන්නරුව බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්රිය මහා ස්වාමින්වහන්සේ බලංන්ගොඩ සමිත හිමි බෞද්ධ අධ්‍යයනය මහනුවර මොනරාගල රජවරැ වංශකථා ව්‍යංජන අක්ෂර ව්‍යාකරණ විනය නීති විෂය අධ්‍යක්ෂවරු වෙබ් සයිට් එකක් හදමු ශ්‍රී සරණංකර සඟරජ හිමි සංදේ​ශ සංස්කෘත සිංහල සිංහල වාර සටහන් සුමංගල ස්වාමින්වහන්සේ සුමන හිමි හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමියෝ