කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ පිරිවෙන්

අනු අංකයලි. අංකය පිරිවෙණ සහ ලිපිනය පරිවේනාධිපති දු.කථනවිද්‍යුත්
1ඊඩි/1/8/1/කළු/01කළු/ශ‍්‍රි ධර්මපාල මහ පිරිවෙන, බෙල්ලනපූජ්‍ය අලුත්ගම ධම්මපාල හිමි714410249
2ඊඩි/1/8/1/කළු/02කළු/ සිරිනිවාස විද්‍යායතන පිරිවෙන, වලගෙදරපූජ්‍ය ඌරගහ සිරිධම්ම නා හිමි714410725
3ඊඩි/1/8/1/කළු/03කළු/ විද්‍යාරාජ මූලික  පිරිවෙන ගොරකාපොළපානදුරපූජ්‍ය ටී . රතනසිරි හිමි714445406
4ඊඩි/1/8/1/කළු/04කළු/ ශ‍්‍රී ධර්මගුප්ත මූලික  පිරිවෙන පයාගලදකුණපූජ්‍ය කඹුරුපිටියේ මුනින්දවංශ හිමි717693412
5ඊඩි/1/8/1/කළු/05කළු/ ක්‍ෂේත‍්‍රාරාම මහ   පිරිවෙන කන්දේවිහාරයඅළුත්ගමපූජ්‍ය මාගල රාහුල හිමි717511453
6ඊඩි/1/8/1/කළු/06කළු/ශ‍්‍රී පුර්වාරාම ධර්මවිජය මූලික  පිරිවෙනදකුණු කළුතරපූජ්‍ය මෙදේරිපිටියේ රාහුල හිමි713362006
7ඊඩි/1/8/1/කළු/07කළු/ප‍්‍රවචනෝදය මහ පිරිවෙන, මොල්ලියගොඩවාද්දුවපූජ්‍ය තල්පිටියේ ධම්මරතන හිමි714401214
8ඊඩි/1/8/1/කළු/09කළු/ නාලන්දා විද්‍යායතන  පිරිවෙන, කුඩාඋඩුවහොරණපූජ්‍ය ඉංගිරියේ උදිත  හිමි342254482
9ඊඩි/1/8/1/කළු/10කළු/ ශ‍්‍රී සෞගත විද්‍යාල මූ.  පිරි.රන්කොත් විහාරයපානදුරපූජ්‍ය වැහිගල කස්සප හිමි773771636
10ඊඩි/1/8/1/කළු/11කළු/ ශ‍්‍රී සුමංගල විද්‍යායතන පිරිවෙන, පාන්තියමතුගමපූජ්‍ය ඉඹුලේතැන්නේ වජිර හිමි071 – 8023207
11ඊඩි/1/8/1/කළු/12කළු/ විද්‍යාසාර විද්‍යායතන පිරිවෙන, කළුතර – උතුරපූජ්‍ය එළමල්පොත පඤ්ඤාතිස්ස හිමි342229274
12ඊඩි/1/8/1/කළු/13කළු/ සද්ධර්මාකර  විද්‍යායතන පිරිවෙන, පිංවත්තපානදුරපූජ්‍ය කොහොලානේ වසුබන්‍ධු හිමි714511906
13ඊඩි/1/8/1/කළු/14කළු/ ග‍්‍රන්ථාකාර මූලික  පිරිවෙන, තෙබුවනපූජ්‍ය කරතොට ධම්මසිරි හිමි0712321316
14ඊඩි/1/8/1/කළු/15කළු/ ප‍්‍රතිරාජ මහ පිරිවෙන,  අගලවත්තපූජ්‍ය පිඹුරේ සෝමරතන හිමි718023191
15ඊඩි/1/8/1/කළු/16කළු/ශ‍්‍රී අභයරාජ මූලික  පිරිවෙන නාරවිලමතුගමපූජ්‍ය මාදම්පේ ධම්මින්ද හිමි077 – 6346280
16ඊඩි/1/8/1/කළු/18කළු/ විද්‍යාරත්න විද්‍යායතන  පිරිවෙන පානදුර පාරහොරණපූජ්‍ය ඔපල්පේ ඤාණසිරි හිමි
17ඊඩි/1/8/1/කළු/19කළු/ සිරි ඉන්ද්‍රසභ මූලික  පිරිවෙන බෝපිටියමතුගමපූජ්‍ය පුහාඹුගොඩ විජිතනන්ද හිමි071 – 9970026
18ඊඩි/1/8/1/කළු/20කළු/ විද්‍යාරාම විද්‍යායතන පිරිවෙන, මීගහතැන්නපූජ්‍ය පෑබොටුවේ සුරියවිමල හිමි342284004
19ඊඩි/1/8/1/කළු/22කළු/ ධර්මාරාම මූලික  පිරිවෙන දෙදියවලවස්කඩුවපූජ්‍ය කදුරුදූවේ සුගතවංශ හිමි777307058
20ඊඩි/1/8/1/කළු/23කළු/ ශ‍්‍රී සද්ධර්මෝදය මූලික  පිරිවෙන වලපොලපානදුරපූජ්‍ය වත්තේගෙදර අරියසිරි හිමි718111989
21ඊඩි/1/8/1/කළු/24කළු/ ශ‍්‍රී ඥාණාලෝක මහ පිරිවෙන අතුරබුලත්සිංහලපූජ්‍ය කොබවක නාලක  හිමි754005603
22ඊඩි/1/8/1/කළු/25කළු/ විද්‍යාශේඛර මූලික  පිරිවෙන බැල්ලපිටියහොරණපූජ්‍ය කොස්වානේ් නන්දසාර හිමි718420168
23ඊඩි/1/8/1/කළු/26කළු/ ගල්ලෙන රජමහවිහාර මහ  පිරි වරකාගොඩනෑබොඩපූජ්‍ය කිතුල්ගොඩ දේවානන්ද හිමි718074574
24ඊඩි/1/8/1/කළු/28කළු/ ශ‍්‍රී දස්සනසාර ධර්මායතන මූලික පිරි‌ෙවෙන, බෝම්බූවලකළුතරපූජ්‍ය දනවල චන්දවිමල  හිමි718362920
25ඊඩි/1/8/1/කළු/29කළු/ සිරි සරණංකර මහ  පිරි  අශෝකාරාමයකළුතරඋතුර පූජ්‍ය වැලිකල පඤ්ඤාකර හිමි034 – 2238675
26ඊඩි/1/8/1/කළු/30කළු/ සිරි නන්දන ත‍්‍රිපිටක ධර්මායතන මහ පිරිමලේගොඩපයාගලපූජ්‍ය පලාතොට පඤ්ඤානන්‍ද හිමි714485375
27ඊඩි/1/8/1/කළු/31කළු/ ශ‍්‍රී විමලකිර්ති  මූලික  පිරිවෙන කෙසෙල්වත්ත, පානදුරපූජ්‍ය කෝංගල තිලකසෝම  හිමි714401166
28ඊඩි/1/8/1/කළු/33කළු/ශ‍්‍රී විජයසෞගත මහ පිරිවෙන  වලාන, පානදුරපූජ්‍ය පින්වත්තේ අනුරුද්ධ හිමි714393591
29ඊඩි/1/8/1/කළු/34කළු/ විද්‍යාවර්ධන මූලික  පිරිවෙන දීපාලෝක විහාරය,ඉංගිරියපූජ්‍ය නමිබපාන සුදම්ම හිමි
30ඊඩි/1/8/1/කළු/35කළු/පාහියන් ජාත්‍යාන්තර භික්‍ෂු පුහුණු පිරිවෙන,  බුලත්සිංහලපූජ්‍ය උස්ගල වප්ප හිමි718548582
31ඊඩි/1/8/1/කළු/36කළු/ ශ‍්‍රී උපරතන  මූලික  පිරිවෙන ලෙව්වන්දුව, වැලිපැන්නපූජ්‍ය මහවැව සුගතසිරිහිමි714436891
32ඊඩි/1/8/1/කළු/37කළු/ ශ‍්‍රී ඝනානන්ද මූලික  පිරිවෙන  වීදාගම, බණ්ඩාරගමපූජ්‍ය වෙලචහල ජනානන් හිමි714927641
33ඊඩි/1/8/1/කළු/38කළු/ සිරි මහ මිහිදු මූලික  පිරිවෙන   සමුද්‍රාරාමය,  වාද්දුවපූජ්‍ය හල්වතුරේ චන්දරතන හිමි
34ඊඩි/1/8/1/කළු/39කළු/ සුනන්දාරාම  මූලික  පිරිවෙන   ඕවිටිගල, මතුගමපූජ්‍ය  ඕවිටිගල සුමේධ  හිමි
35ඊඩි/1/8/1/කළු/40කළු/ ශ‍්‍රී ගංගාතිලක මූලික  පිරිවෙන කෙසෙල්වත්ත, පානදුරපූජ්‍ය කොටනෙලූවේ පුඤ්ඤානන්ද හිමි
36ඊඩි/1/8/1/කළු/41කළු/ශ‍්‍රී පුඤ්ඤාරතන මූලික  පිරිවෙන කිඳෙල්පිටිය, මීල්ලෑවපූජ්‍ය පරගහකැලේ නාලක හිමි
37ඊඩි/1/8/1/කළු/42කළු/ ශ‍්‍රී ධර්මායතන භික්‍ෂු පුහුණු මූ පිරි උඩවෙල පාර,  අගලවත්තපූජ්‍ය මහගම ජනානන්ද හිමි
38ඊඩි/1/8/1/කළු/43කළු/ වික‍්‍රමශීලා මහ පිරිවෙන,  බණ්ඩාරගමපූජ්‍ය රොටුඹ පේමරතන හිමි
39ඊඩි/1/8/1/කළු/44කළු/ සිරි සීලසුමන මූලික  පිරිවෙන කළුවාමෝදර, අළුත්ගමපූජ්‍ය මොරගල්ලේ අරියවිමල හිමි
40ඊඩි/1/8/1/කළු/45කළු/ ශ‍්‍රී සරණතිස්ස මූලික  පිරිවෙන මොරගහහේන, මිල්ලෑවපූජ්‍ය දිවලකඩ සද්ධාතිස්ස හිමි
41ඊඩි/1/8/1/කළු/46කළු/ විද්‍යාසෝම මූලික පිරිවෙන, ශ‍්‍රී මහා බෝධි විහාරය, මොරොන්තුඩුවපූජ්‍ය විහාරමුල්ලේ සුමනරතන හිමි
42ඊඩි/1/8/1/කළු/47කළු/ ශ‍්‍රී පඤ්ඤානන්ද මූලික පිරිවෙන, මං හන්දිය, කාලවිල, බේරුවලපූජ්‍ය දාම්මල සුමන හිමි
43ඊඩි/1/8/1/කළු/48කළු/ විජයගිරි මූලික  පිරිවෙන, කෝරලඉම, ගෝ්නපොල හංදියපූජ්‍ය දෙනගම ඤාණින්ද හිමි
44ඊඩි/1/8/1/කළු/49කළු/ ශ‍්‍රී ධම්මාලෝක මූලික  පිරිවෙන රැුටියල, ගෝවින්නපූජ්‍ය මොරපිටියේ ධම්මතිලක හිමි
45ඊඩි/1/8/1/කළු/50කළු/ශ‍්‍රී ධම්මරතන මූලික  පිරිවෙන, ශ‍්‍රී නන්දාරාමය, කඳන්හේන, හොරණපූජ්‍ය කොබවක සීවලි හිමි
46ඊඩි/1/8/1/කළු/51කළු/සිරි පේමරතන මූලික පිරිවෙන,  බණ්ඩාරගම

ඔබේ පිරිවෙණත් එකතු කරන්න

ඔබේ පිරිවෙණත් අප වෙබ් අඩවිය තුළ ලියා පදිංචි කිරීමෙන් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය සහ ආචාර්ය ශිෂ්‍ය තොරතුරු සැනෙකින් ලබා ගැනීමට හැක 
මෙතැනින් පිවිසෙන්න
පිරිවෙන් තොරතුරු එකතු කිරීම් සඳහා ඔබට gmail account එකක් තිබිය තිබිය යුතුය. gmail account එකක් සාදා ගන්නා ආකාරය දැන ගන්න මෙතැනින් පිවිසෙන්න.
හැමෝටම දැනගන්න හැමෝමත් එක්ක බෙදාගන්න.

Leave a Reply

Next Post

පරිවෙණාචාර්ය ධුර බලගැන්වීම 2018

Wed Dec 5 , 2018
හැමෝටම දැනගන්න හැමෝමත් එක්ක බෙදාගන්න.

Tags

අක්ෂර අනගාරික ධර්මපාල තුමා අනුමත කීරීම අම්පාර ඉංග්‍රීසි වාර සටහන් ඉතිහාසය ඉන්දියන් ඉතිහාසය උසස් පෙළ ඉතිහාස​ය කළුතර කාල සටහන් කැටයම් කලාව කුරුණෑගල කොළඹ ගම්පහ ගුරු පුරප්පාඩු නිකාය නිරුක්ති පාලි පැලෑනේ සිරි වජිරඥාන මහ නාහිමිපාණන් පිරිවෙන් ගීතය පිරිවෙන් ‌කොඩිය පුජ්‍ය රේරුකානේ චන්දවිමල මහ නාහිමි පුජ්‍ය වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල හිමි පූජිත ජීවිත පොලොන්නරුව බලංගොඩ ආනන්ද මෛත්රිය මහා ස්වාමින්වහන්සේ බලංන්ගොඩ සමිත හිමි බෞද්ධ අධ්‍යයනය මහනුවර මොනරාගල රජවරැ වංශකථා ව්‍යංජන අක්ෂර ව්‍යාකරණ විනය නීති විෂය අධ්‍යක්ෂවරු වෙබ් සයිට් එකක් හදමු ශ්‍රී සරණංකර සඟරජ හිමි සංදේ​ශ සංස්කෘත සිංහල සිංහල වාර සටහන් සුමංගල ස්වාමින්වහන්සේ සුමන හිමි හික්කඩුවේ ශ්‍රී සුමංගල හිමියෝ